velikost textu

Porézní polymerní sítě připravené z ethynylpyridinů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porézní polymerní sítě připravené z ethynylpyridinů
Název v angličtině:
Porous polymer networks prepared from ethynylpyridines
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpánka Titlová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Oponent:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Konzultanti:
Mgr. Lucie Havelková
Mgr. Alena Hašková
Id práce:
208711
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Porézní polymerní sítě, polymerní sítě, specifický povrch, mikropóry, mesopóry, řetězová polymerizace, ethynylpyridiny, kvarternizace
Klíčová slova v angličtině:
Porous polymer networks, Polymer networks, Specific surface area, Micropores, Mesopores, Chain polymerization, Ethynylpyridines, Quaternization
Abstrakt:
Abstrakt Byla připravena série nových mikro/mesoporézních polymerních sítí s vysokým obsahem pyridinových segmentů. Pro přípravu byly použity monomery typu ethynylpyridinů, které byly úspěšně homopolymerizovány nebo kopolymerizovány s uhlovodíkovými diethynylareny cestou řetězové koordinační polymerizace katalyzované komplexem [Rh(NBD)acac]. Polymerizace poskytly polyacetylenové sítě, ve kterých byly hlavní řetězce hustě propojeny pyridindiylovými a/nebo arylenovými spojkami. Připravené pyridinové sítě vykazovaly specifický povrch SBET 308 m2/g až 923 m2/g a laditelný obsah pyridinových segmentů v intervalu 3,27 mmol/g až 7,86 mmol/g. Pyridinové segmenty tvořily v sítích buď součást meziřetězcových spojek nebo postranních skupin. Pyridinové segmenty sítí byly úspěšně postpolymerizačně kvarternizovany heterogenně provedenou reakcí s ethylbromidem za vzniku dobře kovalentně definovaných sítí obsahujících N-ethylpyridiniové segmenty. Postpolymerizačně kvarternizované sítě s obsahem pyridiniových segmentů 2,41 mmol/g až 4,24 mmol/g si zachovaly mikro/mesoporézní texturu s hodnotami SBET 331 m2/g až 592 m2/g. Polyacetylenové sítě s N- ethylpyridiniovými segmenty byly připraveny též cestou nekatalyzované (spontánní) kvarterinační polymerizace diethynylpyridinů. Tyto sítě byly kovalentně hůře definované a vykazovaly nižší hodnoty specifického povrchu. Připravené sítě s pyridinovými a N-ethylpyridiniovými segmenty byly poskytnuty kooperujícímu pracovišti, kde byly úspěšně testovány jako heterogenní katalyzátory reakce styrenoxidu s oxidem uhličitým a jako sorbenty pro reverzibilní záchyt vody z plynné fáze.
Abstract v angličtině:
Abstract Series of new micro/mesoporous polymer networks with high content of pyridine segments was prepared. For the preparation were used ethynylpyridine type of monomers which were successfully homopolymerized and copolymerized with hydrocarbon diethynylarenes by chain-growth coordination polymerization catalyzed with [Rh(NBD)acac] complex. Polymerizations provided polyacetylene networks with main chains densely cross- linked by pyridine or arylene links. Prepared pyridine networks showed specific surface area SBET from 308 m2/g to 923 m2/g and variable content of pyridine segments in an interval from 3,27 mmol/g to 7,86 mmol/g. In networks, pyridine segments made part of interchain links or side groups. Networks with pyridine segments were successfully quaternized by heterogeneous postpolymerization reaction with bromoethane to form well covalently defined networks containing N-ethylpyridinium segments. Quaternized networks containing pyridinim segments in amount from 2,41 mmol/g to 4,24 mmol/g had preserved micro/mesoporous texture with values of SBET from 331 m2/g to 592 m2/g. Polyacetylene networks with N-ethylpyridinium segments were prepared also by catalyst-free (spontaneous) quaternization polymerization of diethylpyridines. These networks were worse covalently defined and had proved lower values of specific surface area. Prepared networks with pyridine and N- ethylpyridinium segments were provided to cooperating workplace and successfully tested as heterogeneous catalysts for reaction of styrene oxide with carbon dioxide and as sorbents for reversible water capture from the gas phase.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpánka Titlová 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpánka Titlová 207 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpánka Titlová 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB