velikost textu

Dohoda o vině a trestu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohoda o vině a trestu
Název v angličtině:
Agreement on guilt and punishment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jaromír Šimek
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
208704
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dohoda o vině a trestu, odklon, plea bargain
Klíčová slova v angličtině:
agreement on guilt and punishment, diversion, plea bargain
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na institut dohody o vině a trestu, který byl do českého právního řádu přijat v rámci zákona č. 193/2012 Sb., jenž novelizoval trestní řád. Inspirací byl koncept plea bargaining, široce rozšířený v zemích s právním systémem common law. Dohoda o vině a trestu měla především za účel zrychlit a zefektivnit trestní řízení. Jedná se o formu odklonu, která spočívá v dohodě mezi státním zástupcem a obviněným. Obviněný se přizná ke spáchání trestného činu a na oplátku si může vyjednat mírnější trest, než jaký by mu byl uložen v rámci standardního trestního řízení. Uzavřenou dohodu o vině a trestu následně ještě musí schválit soud odsuzujícím rozsudkem. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá ostatními alternativními způsoby vyřízení trestních věcí a narušením základních zásad trestního řízení, které bylo v důsledku přijetí dohody o vině a trestu způsobeno. Krátká část je věnována předchozím snahám zákonodárce o začlenění dohody o vině a trestu do českého právního řádu. Druhá kapitola zkoumá stávající právní úpravu s kritickým hodnocením sporných otázek a výkladem nejasností. Důraz je kladen na postavení jednotlivých procesních subjektů s uvedením jejich práv a povinností. Ve třetí kapitole je komplexně popsána právní úprava institutu plea bargaining v Anglii a Walesu, kde rozlišujeme tři různé typy tohoto procesu, a to plea discussions in cases of serious or complex fraud, deferred prosecution agreement a plea bargain podle pravidel common law. Každý z nich je podrobně rozebrán s uvedením relevantních zákonů a judikatury. Poslední kapitola zahrnuje srovnání české a anglické právní úpravy, zvýrazněna jsou pozitiva i negativa jednotlivých variant. Závěrečná část je věnována úvahám de lege ferenda, včetně návrhů na změny a potenciální vylepšení současné podoby institutu dohody o vině a trestu.
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis focuses on the subject-matter of agreement on guilt and punishment. It became a part of Czech Criminal Procedure Code by the enactment of Act no. 193/2012 Coll. The plea bargaining, which is widely spread and used in common law countries, served as an inspiration. It should have primarily enhanced the efficiency and speed of the criminal proceedings. It is a type of diversion which is based on a negotiation between the prosecutor and the defendant. The defendant may plea guilty and require a milder punishment in reverse, comparing to a punishment which would have been imposed if a trial took place. The conducted agreement on guilt and punishment has to be subsequently approved by the judge in a form of the approval judgement. The thesis is divided into four chapters. The first one deals with other alternative ways, by which criminal cases may be solved. The influence and potential disruption of basic principles of the criminal procedure caused by the incorporation of agreement on guilt and punishment, is described as well. A short section is dedicated to previous legislative efforts of incorporation the agreement on guilt and punishment into the Czech legal system. The second chapter outlines the contemporary legal regulation of the agreement of guilt and punishment in the Czech republic. Imperfections and ambiguities are critically assessed and interpreted subsequently. Furthermore, the role in the proceedings of the parties and court and their rights and obligations are also emphasized. The third chapter examines plea bargaining in England and Wales in a complex way. Three different categories of plea bargaining are distinguished here, as follows - plea discussions in cases of serious or complex fraud, deferred prosecution agreement and plea bargain ruled by case law. Each of them is described in detail and with references to relevant acts and judgements. The last chapter contains a comparison of the plea bargaining in England and Wales with the agreement on guilt and punishment according to Czech law. The positive and negative aspects of each type are highlighted. The very last part of the thesis covers considerations de lege ferenda including proposals of potential improvement of the current legal regulation concerning the agreement on guilt and punishment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaromír Šimek 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaromír Šimek 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaromír Šimek 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 543 kB