velikost textu

Subjektivní zdraví se zaměřením na determinanty deprese ve vybraných zemích Evropy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subjektivní zdraví se zaměřením na determinanty deprese ve vybraných zemích Evropy
Název v angličtině:
Self-perceived health with focus on determinants of depression in selected countries of Europe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Mlíčková
Vedoucí:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Id práce:
208679
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociologií (DS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
subjektivní zdraví, determinanty zdraví, příznaky deprese, EHIS
Klíčová slova v angličtině:
self-perceived health, health determinants, depressive symptoms, EHIS
Abstrakt:
Subjektivní zdraví se zaměřením na determinanty deprese ve vybraných zemích Evropy Abstrakt Cílem této práce je porovnat podíly osob s příznaky deprese ve 29 zemích Evropy na základě šetření o zdraví EHIS 2014. Zkoumán je vliv determinantů věku, pohlaví a vzdělání a pozornost je zaměřena na osoby ve věku 65+ let. Pomocí shlukové analýzy jsou porovnány podíly osob ve věku 15+ let trpících příznaky deprese s podíly osob ve věku 65+ let s příznaky deprese a také mezipohlavní rozdíly v příznacích deprese u osob ve věku 65+ let. Vztah determinantu vzdělání a příznaků deprese u osob ve věku 65+ let je zobrazen pomocí podmíněného formátování. Bylo zjištěno, že u starších osob dochází k výraznému zvýšení výskytu příznaků deprese a patrnější je to u žen. Úroveň vzdělání se taktéž odráží ve výskytu příznaků deprese u osob ve věku 65+, nicméně tento vztah není v rámci vybraných zemí tak jednoznačný jako u věku a pohlaví. Klíčová slova: subjektivní zdraví, determinanty zdraví, příznaky deprese, EHIS
Abstract v angličtině:
Self-perceived health with focus on determinants of depression in selected countries of Europe Abstract The aim of this thesis is to describe and compare the proportions of people with depressive symptoms in 29 European countries based on the health survey EHIS 2014. The effect of age, sex and education determinants is examined while focusing on persons aged 65 years and over. Using the cluster analysis method, proportions of persons aged 15 years and over suffering from depressive symptoms with the proportion of persons aged 65 years and over with depressive symptoms are compared and so are the sex differences in depressive symptoms within the persons aged 65 years and over. The relationship between the determinant of education and the depressive symptoms of persons aged 65 years and over is shown by conditional formatting. Analyses indicate that there is an apparent increase in the occurrence of depressive symptoms in the elderly, and it is even more noticeable with women. The level of education is also reflected in the occurrence of depressive symptoms, nevertheless, this relationship is not as apparent in the selected countries as it is for the age and sex determinants. Keywords: self-perceived health, health determinants, depressive symptoms, EHIS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Mlíčková 4.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Mlíčková 986 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Mlíčková 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Mlíčková 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 153 kB