velikost textu

Týmová spolupráce při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Týmová spolupráce při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název v angličtině:
Team cooperation in the education of pupils with special educational needs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Aneta Peková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Id práce:
208672
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Speciální vzdělávací potřeby, asistent pedagoga, školní poradenské zařízení, školní pora-denské pracoviště, komunikace, spolupráce
Klíčová slova v angličtině:
Special educational needs, teacher assistant, school counseling facility, school counse-ling center, communication, cooperation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na téma spolupráce a komunikace, která probíhá ve školách v rámci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato práce je členěna do dvou hlavních částí. V první části vychází autorka z teoretických poznatků a na základě práce s dostupnou literaturou zpracovává tři hlavní oblasti vztahující se k vymezenému tématu. Jedná se o oblast zaměřující se na speciální vzdělávací potřeby s podrobnějším popisem nejčastějších podpůrných opatření – individuální vzdělávací plán a asistent pedagoga. Další oblast se zabývá poradenstvím vně i uvnitř školy, včetně poradenských pracovníků. Závěr první části je věnován komunikaci v obecné rovině i pedagogicky zaměřené. Na první teoretickou část plynule navazuje empirická část. V úvodu empirické části jsou popsány využité metody výzkumu a volba výzkumného vzorku. Následuje popis fungování vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na vybrané základní škole ve středočeském kraji. Samotný popis fungování doplňuje rozhovor s šesti vybranými pracovníky školy, především se zaměstnanci školního poradenského pracoviště. Cílem bylo popsat fungující model a zjistit, jak vnímají spolupráci jednotliví pracovníci, jak se aktuální stav na škole liší od ideálu, který mají pracovníci a co by se muselo změnit, aby se jim lépe pracovalo. Z výzkumu v empirické části vyplynulo, že pracovníci si chválí systém fungování, který u nich ve škole je nastaven. Tento model by tedy mohl být inspirací pro školy, které rozšířený model poradenského pracoviště teprve zavadí a nemají zkušenosti, jak nastavit spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými pracovníky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The diploma thesis focuses on the theme of cooperation and communication that takes place in schools as part of the education of pupils with special educational needs. This thesis is divided into two main parts. In the first part, the author draws on theoretical knowledge and, based on the work with the available literature, she prepares three main areas related to the topic. This first area focusing on special educational needs with a more detailed description of the most common support measures - individual educational plan and teacher assistant. Another area deals with counseling outside and within the school, including counselors. The conclusion of the first part is devoted to general and pedagogical communication. The first theoretical part is gassing, the empirical part follows. At the beginning of the empirical part are described the used research methods and the choice of the research sample. The following is a description of the functioning of the education of pupils with specific educational needs at a selected elementary school in the Central Bohemian Region. The description of the function itself completes the interview with six selected school staff, especially with the staff of the school counseling center. The aim was to describe the working model and to see how individual workers perceive how the current state of school differs from the ideal that the workers have and what they would have to change in order to work better. The research in the empirical section has shown that workers praise the system of functioning that is set up in the school. This model could therefore be an inspiration for schools, which the widespread model of the counseling center is yet to blame, and have no experience of how to set up cooperation and communication between individual workers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Peková 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aneta Peková 349 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aneta Peková 344 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB