velikost textu

Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) ve specifických případech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) ve specifických případech
Název v angličtině:
Discontinuance of the enforcement of judgement (execution) in specific cases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Matěj Červ
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Id práce:
208669
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zastavení exekuce, rozhodčí doložka, výkon rozhodnutí
Klíčová slova v angličtině:
discontinuance of execution, arbitration clause, enforcement of judgment
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá specifickými důvody zastavení exekuce. Cílem práce je popsat jednotlivé obecné důvody zastavení exekuce a především zmapovat specifické, ale ne ojedinělé případy zastavení exekuce, a demonstrovat tak posun v ochraně povinného a snahu o odstranění zjevné nespravedlnosti. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola definuje základní pojmy, které souvisí s tématem diplomové práce. Druhá kapitola pojednává o zastavení výkonu rozhodnutí a nutných podmínkách pro dané rozhodnutí. Kapitola Zastavení exekuce je členěna na několik podkapitol, kdy úvodní podkapitola se věnuje obsahovým náležitostem návrhu na zastavení exekuce, především pak procesnímu postupu ohledně návrhu. V dalších podkapitolách jsou charakterizovány jednotlivé obecné důvody zastavení exekuce dle § 268 o. s. ř. Čtvrtá kapitola se stručně věnuje blízce souvisejícímu institutu obrany povinného, a to odkladu exekuce. V páté kapitole je první podkapitola věnována institutu rozhodčího řízení, jehož význam je klíčový pro následný obsah kapitol. Ve druhé podkapitole je popsán judikaturní posun ohledně jednotlivých typů rozhodčích doložek, načež následující podkapitola se věnuje dopadu neplatných rozhodčích doložek na exekuční řízení. Kapitola šestá obsahuje případy, kdy jsou exekuce zastavovány pro rozpor s dobrými mravy. Jedná se jak o případy, kdy je v rozporu s dobrými mravy sjednaná rozhodčí smlouva z důvodu „dalších okolností“, tak o případy, kdy je v rozporu s dobrými mravy shledáno přiznané plnění. Následující kapitola pojednává o případech, kdy judikatura Nejvyššího soudu stanovila nutnost zastavení skončené exekuce. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány dalším specifickým důvodům zastavení exekuce, v předposlední kapitole jsou popsány případy šikanózních exekučních návrhů. Poslední kapitola popisuje případy promlčení pohledávky, které vedou k zastavení exekuce. Při zpracování tématu bylo v první části vycházeno především ze současné právní úpravy a příslušné komentářové literatury. V části věnující se specifickým důvodům pro zastavení exekuce sloužila jako zdroj literatura pojednávající o dílčích otázkách souvisejících s těmito důvody, četná judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu a praxe. Podstatná část práce je věnována exekucím vedeným na základě rozhodčích nálezů, neboť právě tyto exekuce jsou v České republice velmi rozšířené. Seznámení se související judikaturou může napomoci úspěšnému zastavení exekuce.
Abstract v angličtině:
The Diploma thesis deals with specific reasons for discontinuance of an ongoing execution. The aim of this work is to describe general reasons for discontinuance of execution and, above all, to map specific, but not isolated, cases of discontinuance of execution, thus demonstrating a shift in a defence of the liable party and an attempt to eliminate the flagrant injustice The thesis is divided into nine chapters. The first chapter defines basic terms related to the topic of this diploma thesis. The second chapter deals with the discontinuance of the enforcement of a judgment. and the conditions that are necessary for the judgement. The chapter called Discontinuance of execution is divided into several subchapters, where the introductory subchapter deals with the content of the application of the discontinuance of execution, especially the procedural procedure regarding the application There are individual general reasons for discontinuance of execution pursuant to section 268 of the Code of civil procedure described in the other subchapters. The fourth chapter briefly covers the closely related institute of protection of the obliged person, namely the deferral of execution. In the fifth chapter, the first subchapter is devoted to the institute of arbitration procedure, whose importance is essential for the subsequent content of the chapters. The second subchapter describes the case- law shift regarding individual types of arbitration clauses, whereupon the following subchapter addresses the impact of invalid arbitration clauses on the execution proceedings. The sixth chapter contains cases where executions are discontinued because of the conflict with good manners. This includes both cases where an arbitration contract is negotiated in contravention of good manners due to “other circumstances” and cases where the awarded performance is found to be contrary to good manners. The following chapter discusses cases where the case- law of the Supreme Court of the Czech Republic has determined the need to discontinue a completed execution. The last two chapters cover other specific reasons for discontinuance of execution, the penultimate chapter describes cases of vexatious execution proposals. The last chapter describes cases of limitation of claims that lead to discontinuance of execution. The first part of the work is based on current legislation and relevant commentary literature. In the part covering the specifics reasons for discontinuance of execution, the literature dealing with partial questions related to those reasons, the numerous case-law of the Supreme Court of the Czech Republic and the case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic and practice, is used as a source of information. A substantial part of the thesis is devoted to executions conducted on the basis of arbitration awards, as these executions are very widespread in the Czech Republic. The familiarization with related case-law may help to successfully discontinue an execution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Červ 710 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Červ 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Červ 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB