velikost textu

Komunikace mezi školou a rodinami žáků z etnických minorit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace mezi školou a rodinami žáků z etnických minorit
Název v angličtině:
Communication between the School and Families of pupils from ethnic Minorities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Adéla Bárová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
208666
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — speciální pedagogika (N ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunikace, interkulturní komunikace, interkulturní bariéry, etnická menšina, rodiny žáků z etnických menšin
Klíčová slova v angličtině:
Communication, intercultural communication, intercultural barriers, ethnic minority, families of pupils from ethnic minorities
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem diplomové práce je komunikace mezi školou a rodinami žáků z etnických minorit. Teoretická část se nejprve zabývá obecně komunikací, vysvětluje pojem komunikace, popisuje sociální a pedagogickou komunikaci a základní složky komunikace. Pozornost je věnována také komunikantům, komunikační situaci, druhům komunikace a komunikaci efektivní. Další část se zaměřuje na interkulturní komunikaci, interkulturní kompetence a interkulturní vztahy. Charakterizuje také základní pojmy jako skupina, kultura, etnikum, etnicita, etnická identita, etnické vědomí, národ, národnost, národnostní a etnická menšina, popisuje žáka s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí, žáka- cizince, žáka s odlišným mateřským jazykem a legislativu. Poslední část se zabývá kulturními specifiky národnostních menšin, blíže představuje vietnamskou, ruskou, ukrajinskou a romskou národnostní menšinu. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem škola komunikuje s rodinami žáků z etnických minorit. Jednotlivá data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s učiteli základních škol, kteří komunikují s rodinami z etnických menšin. Výzkumné otázky se týkaly zkušeností učitelů s jazykovou znalostí u rodičů žáků z etnických menšin, bariér, jež vstupují do komunikace mezi školou a rodiči, a metod a postupů, které škola v komunikaci s těmito rodiči využívá. Empirická část je realizována na pěti různých základních školách, a to v Děčíně, Liberci a Praze, použita byla kvalitativní metoda za pomoci polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory probíhaly s pedagogy, kteří na těchto základních školách působí a kteří komunikují s rodiči žáků z etnických menšin. Z výzkumu vyplývá, že zkušenosti učitelů s komunikací s rodinami žáků z etnických menšin jsou velmi různé. Ačkoliv měli někteří respondenti zkušenost se stejnou etnickou menšinou, odpovědi na otázky nebyly totožné, a to dokonce i u respondentů, kteří působí na stejné základní škole. Jsou to tedy právě individuální rysy konkrétní rodiny, rodičů a žáka, jež sehrávají v komunikaci důležitou roli, a právě na základě těchto faktorů je potřeba celou komunikaci uzpůsobit. Závěr diplomové práce shrnuje některá doporučení pro praxi vyplývající z teoretické a výzkumné části. KLÍČOVÁ SLOVA Komunikace, interkulturní komunikace, interkulturní bariéry, etnická menšina, rodiny žáků z etnických menšin
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of the thesis is communication between the school and families of pupils from ethnic minorities. Theoretical part deals with communication in general first, explains the concept of communication, describes social and pedagogical communication and basis of communication. It is also focusing on communicants, communication situations, types of communication and effective communication. The next part focuses on intercultural communication, intercultural competences and intercultural relations. It also describes basic terms such as group, culture, ethnicity, ethnic identity, ethnic consciousness, nation, nationality, national and ethnic minority, describes pupils who live in different living conditions and different cultural environment, pupil foreigner, pupil with different native language and legislative. Last part deals with the cultural specifics of national minorities and closer introduces Vietnamese, Russian, Ukrainian and Roma national minorities. The aim of the thesis was research how the school communicates with families of pupils from ethnic minorities. All data were obtained through semi-structured interviews with primary school's teachers who communicate with families of pupils from ethnic minorities. Questions in questionnaire were focused on teachers' experiences of language skills with families of pupils from ethnic minorities, the barriers which are involved in communication between school and parents, methods and procedures school uses to communicate with these families. The empirical part has been realized in five different elementary schools in Děčín, Liberec and Prague. The qualitative method was used with the help of semi-structured interview. Interviews were conducted with teachers who are working in these schools and who communicate with families of pupils from ethnic minorities. Research shows that teachers's skills in communicating with parents of students from ethnic minorities widely varies. Although some respondents had experience with the same ethnic minority, the answers to the questions were not the same, even though respondents were working in the same school. Therefore, it is the individual characteristics of a particular family, parents and child who play an important role in communicating with the school, and it is these factors that whole communication needs to be based on. The conclusion of the thesis summarizes some recommendations for teachers resulting from the theoretical and research part. KEYWORDS Communication, intercultural communication, intercultural barriers, ethnic minority, families of pupils from ethnic minorities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Bárová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Bárová 157 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Bárová 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Komorná 440 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB