velikost textu

Možnosti podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace migrantů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace migrantů
Název v angličtině:
Possibilities of support in the education of the second generation immigrant pupils
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Yaroslava Marynych
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
208664
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
speciální potřeby ve vzdělávání, druhá generace migrantů, základní vzdělávání, integrace, Ukrajinci
Klíčová slova v angličtině:
special needs in education, sekond generation migrants, basic education, integration, Ukrainians
Abstrakt:
ABSTRAKT Ústředním tématem diplomové práce je problematika podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů na základních školách. Teoretická část práce se v jednotlivých kapitolách věnuje vymezení základních pojmů (migrace, akulturační strategie, druhá generace, žák cizinec), shrnutí poznatků z dosavadních výzkumů věnovaných druhé generaci migrantů, analýze legislativního rámce, jenž zkoumanou problematiku provází a vymezení potenciálních rizik, jež přináší migrační pozadí žáků. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaké specifické bariéry vznikají v procesu vzdělávání a integrace žáků z druhé generace ukrajinských migrantů a jaké formy a prostředky podpory v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění využívají učitelé u těchto žáků. Potřebná data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vybranými pedagogy, s mladými lidmi z druhé generace ukrajinských migrantů a s odborníkem v oblastí podpory integrace mladých migrantů. Výsledkem výzkumu je vymezení specifických potřeb žáků z druhé generace ukrajinských migrantů zejména v naplnění vzdělávacího potenciálu, v rozvoji jazykových kompetencí a ve formování pozitivního sebepojetí a psychické pohody, dále popis možností podpory prostřednictvím podpůrných opatření prvního stupně a realizací multikulturní, osobnostní a sociální výchovy, a to především cestou inkluzivního přístupu ve vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA speciální potřeby ve vzdělávání, druhá generace migrantů, základní vzdělávání, integrace, Ukrajinci
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The prime subject this thesis is the issue of support in the education of pupils from the second generation of Ukrainian migrants in primary schools. The theoretical part is devoted to the definition of basic concepts, a summary of the findings from previous research on the second generation of migrants, an analysis of the legislative framework, which accompanies explored problems, and identification of the potential risks posed by the pupils migrant background. The aim of the research section was to determine specific barriers in the process of education and integration of pupils from the second generation of Ukrainian migrants and what forms and means of support in the field of education and social inclusion are used by teachers on these students. The necessary data was obtained with the help of semi-structured interviews with selected educators, with young people from the second generation of Ukrainian migrants, and with a specialist who is engaged in integration counseling. The result of this research is a definition of specific needs of pupils from the second generation of Ukrainian migrants, in particular the achievement of their educational potential in the development of linguistic competence and shaping of positive self-concept and psychological well-being, as well as a description of possible support through promote first degree measures and the realization of multicultural, personal and social education, primarily through an inclusive approach in education. KEYWORDS special needs in education, second generation migrants, basic education, integration, Ukrainians,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Yaroslava Marynych 989 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Yaroslava Marynych 190 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Yaroslava Marynych 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Yaroslava Marynych 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB