velikost textu

Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v běžném vzdělávacím proudu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v běžném vzdělávacím proudu
Název v angličtině:
Inclusion of pupils with communication difficulties into mainstream schooling system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Tykalová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Id práce:
208663
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Inkluze, integrace, narušená komunikační schopnost, vývojová dysfázie, základní vzdělávání, logopedie
Klíčová slova v angličtině:
Inclusion, integration, impaired communication ability, developmental dysphasia, primary education, speech therapy
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je inkluze žáků s narušenou komunikační schopností v běžném vzdělávacím proudu a je z oblasti speciální pedagogiky. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce předkládá otázky inkluze a jejího vymezení v rámci základního školství. Snaží se přiblížit inkluzivní vzdělávání, vymezit pojem inkluze a integrace a shrnout podmínky, které jsou důležité pro začlenění žáka s narušenou komunikační schopností do běžné základní školy. Praktická část obsahuje tři kazuistiky žáků s narušenou komunikační schopností na prvním stupni základní školy. Cílem práce je vypracování kazuistik a na základě těchto kazuistik shrnout poznatky z oblasti inkluze, integrace a narušené komunikační schopnosti. Dále se chce autorka pokusit navrhnout možné metody výuky, úpravy obsahu vzdělávání a vlastní doporučení na změnu výuky. Mezi dílčí cíle patří zaměření na výhody, popřípadě nevýhody inkluzivního vzdělávání na konkrétní základní škole. K dosažení stanovených cílů bylo využito analýzy kazuistik a dotazníkového šetření s pedagogy, asistenty pedagoga a vedením školy. Empirická část bakalářské práce prezentuje výsledky výzkumného šetření, které bylo zpracováno s využitím kvantitativní i kvalitativní formy výzkumu. Výzkumné šetření bylo provedeno na ZŠ Přemyslovců Louny. KLÍČOVÁ SLOVA Inkluze, integrace, narušená komunikační schopnost, vývojová dysfázie, základní vzdělávání, logopedie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of this Bachelor's thesis is the inclusion of pupils with impaired communication skills in mainstream education and is from the field of special education. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part of this thesis presents the issues of inclusion and its definition in primary education. It seeks to bring inclusive education, to define the notion of inclusion and integration and summarize the conditions that are important when it comes to integrating a pupil with impaired communication skills into a mainstream primary school. The practical part contains three case reports of pupils with impaired communication skills at primary school. The aim of this work is to elaborate case reports and to analyse findings from the area of inclusion, integration and impaired communication skills based on these case reports. Further the author it also attempts to design possible teaching methods, adjust the content of education and make recommendations for changing teaching methods. Partial objectives include focusing on the advantages or disadvantages of inclusive education at a particular primary school. To achieve the set objectives, the analysis of case reports and questionnaire surveys with teachers, teacher assistants and school management were used. The empirical part of the thesis presents the results of the research, which was processed using quantitative and qualitative forms of research. The research was conducted at the Přemyslovce Primary School in Louny. KEYWORDS Inclusion, integration, impaired communication ability, developmental dysphasia, primary education, speech therapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Tykalová 622 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Tykalová 219 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Tykalová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Tykalová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 786 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Horynová 870 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 152 kB