text size

Home Share jako alternativa institucionální péče

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Home Share jako alternativa institucionální péče
Titile (in english):
Home Share as an Alternative of Institucional Care
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Petra Vosická
Supervisor:
PhDr. Kateřina Šámalová
Opponent:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Thesis Id:
208654
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Social Work (21-KSOCP)
Study programm:
Social Policy and Social Work (N6731)
Study branch:
Social Work (SOCP)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
22/01/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Dostupnost a systém sociálních služeb|Home Share|Irský model péče|Naděje pro děti úplňku z. s.|poskytovatelé sociálních služeb|rodina s dítětem s poruchou autistického spektra.
Keywords:
Accessibility and social services system|Home Share|Irish model of care|Hope for full moon kids z. s.|social service providers.|family with child with autism spectrum disorder
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zabývá modelem péče Home Share ve světě, zvláště pak v Irsku, a představuje jeho začínající působení v České republice pro osoby s poruchou autistického spektra. Tato cílová skupina řadu let nenachází v českém systému sociálních služeb dostupné a vhodné služby, zvláště pobytového typu, které by potřebovala. Rodiče těchto dětí jsou tak vystaveny zátěži v podobě dlouhodobé péče bez možnosti odlehčení. Home Sharing je možnost, jak tento sociální systém doplnit. Praktická část práce se zaměřuje na smíšený výzkum, jehož cílem je popis a kritická reflexe současné situace Home Share v České republice. Pomocí rozhovorů jsem zjišťovala začátek, průběh i možnou budoucnost organizací, které právě zavádí Home Share pro rodiny s osobou s poruchou autistického spektra. Dále jsem pomocí rozhovorů a dotazníku zjišťovala názory odborníků, kteří se pohybují v oblasti podpory rodin s osobou s autismem.
Abstract:
Abstract This work deals with the model of care Home Share in the world, especially in Ireland, and introduces its beginning activity in the Czech Republic for people with autism spectrum disorder. For many years, this target group has not found in the Czech system of social services affordable and suitable services, especially of the residential type, which it would need. Parents of these children are thus exposed to the burden of long-term care without the possibility of relieving them. Home Sharing is a way to complement this social system. The practical part focuses on mixed research, which aims to describe and critically reflect the current situation of Home Share in the Czech Republic. Through interviews, I investigated the beginning, course and possible future of organizations that are currently introducing Home Share for families with a person with autism spectrum disorder. Furthermore, I used interviews and a questionnaire to find out the opinions of experts who are in the field of support for families with autistic people.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Petra Vosická 1.62 MB
Download Abstract in czech Mgr. Petra Vosická 55 kB
Download Abstract in english Mgr. Petra Vosická 29 kB
Download Supervisor's review PhDr. Kateřina Šámalová 220 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Oldřich Matoušek 78 kB
Download Defence's report PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB