velikost textu

Home Share jako alternativa institucionální péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Home Share jako alternativa institucionální péče
Název v angličtině:
Home Share as an Alternative of Institucional Care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Vosická
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Šámalová
Oponent:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Id práce:
208654
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dostupnost a systém sociálních služeb|Home Share|Irský model péče|Naděje pro děti úplňku z. s.|poskytovatelé sociálních služeb|rodina s dítětem s poruchou autistického spektra.
Klíčová slova v angličtině:
Accessibility and social services system|Home Share|Irish model of care|Hope for full moon kids z. s.|social service providers.|family with child with autism spectrum disorder
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá modelem péče Home Share ve světě, zvláště pak v Irsku, a představuje jeho začínající působení v České republice pro osoby s poruchou autistického spektra. Tato cílová skupina řadu let nenachází v českém systému sociálních služeb dostupné a vhodné služby, zvláště pobytového typu, které by potřebovala. Rodiče těchto dětí jsou tak vystaveny zátěži v podobě dlouhodobé péče bez možnosti odlehčení. Home Sharing je možnost, jak tento sociální systém doplnit. Praktická část práce se zaměřuje na smíšený výzkum, jehož cílem je popis a kritická reflexe současné situace Home Share v České republice. Pomocí rozhovorů jsem zjišťovala začátek, průběh i možnou budoucnost organizací, které právě zavádí Home Share pro rodiny s osobou s poruchou autistického spektra. Dále jsem pomocí rozhovorů a dotazníku zjišťovala názory odborníků, kteří se pohybují v oblasti podpory rodin s osobou s autismem.
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with the model of care Home Share in the world, especially in Ireland, and introduces its beginning activity in the Czech Republic for people with autism spectrum disorder. For many years, this target group has not found in the Czech system of social services affordable and suitable services, especially of the residential type, which it would need. Parents of these children are thus exposed to the burden of long-term care without the possibility of relieving them. Home Sharing is a way to complement this social system. The practical part focuses on mixed research, which aims to describe and critically reflect the current situation of Home Share in the Czech Republic. Through interviews, I investigated the beginning, course and possible future of organizations that are currently introducing Home Share for families with a person with autism spectrum disorder. Furthermore, I used interviews and a questionnaire to find out the opinions of experts who are in the field of support for families with autistic people.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Vosická 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Vosická 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Vosická 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Šámalová 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Oldřich Matoušek 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB