velikost textu

Úloha asistenta pedagoga v logopedické třídě MŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha asistenta pedagoga v logopedické třídě MŠ
Název v angličtině:
Role of teacher assistant in the kindergarten class for children with speech and language disorders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Bendová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
208652
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Asistent pedagoga, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, narušená komunikační schopnost, mateřská škola, logopedická třída, speciální vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Teacher Assistant, Pupil with Special Educational Needs, Speech and Language Disorders, Nursery School, Class for children with speech and language disorders, Special Education
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na úlohu asistenta pedagoga v logopedické třídě mateřské školy. Jejím cílem je prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření zachytit činnosti, které asistent pedagoga v této třídě vykonává. Hlavním cílem výzkumu bylo popsat činnosti asistenta pedagoga v logopedické třídě mateřské školy při přímé podpoře žáků. Výzkumné šetření probíhalo v logopedické třídě mateřské školy. Byly zpracovány kazuistiky pěti žáků na základě analýzy dokumentů a pozorování a kategorizovány činnosti asistenta pedagoga. Bylo zjištěno, že se v logopedické třídě mateřské školy vzdělávají především žáci s narušenou komunikační schopností, která se projevuje od počátku vývoje a kromě komunikační schopnosti zasahuje další oblasti vývoje. Asistent pedagoga věnuje pozornost všem žákům ve třídě a činnosti, kterými je podporuje v zapojení do vzdělávání a všech aktivit v mateřské škole se obsahově neliší. Jeho práce se zaměřuje zejména na zajištění porozumění, orientace a zapojení žáků do každé situace. KLÍČOVÁ SLOVA Asistent pedagoga, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, narušená komunikační schopnost, mateřská škola, logopedická třída, speciální vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis focuses on the role of teacher assistant in the nursery class. Its aim is to capture the activities that the assistant teacher performs in this class through qualitative research. The main aim of the research was to describe the activities of the teacher assistant that support pupils directly in the logopedic class of the kindergarten. The research was carried out at the nursery class of the kindergarten. The case studies of five pupils were processed on the basis of documentary analysis and observation and teacher assistant activities were categorized. It has been found that pupils has disruptive communication skills that has been shown since the beginning of development and, besides communication skills, involves in other areas of development. Teacher assistant pays attention to all pupils in the class. Activities that encourage them to engage in education and all kindergarten activities do not differ in content. His work focuses mainly on ensuring understanding, orientation and involvement of pupils in every situation. KEYWORDS Teacher Assistant, Pupil with Special Educational Needs, Speech and Language Disorders, Nursery School, Class for children with speech and language disorders, Special Education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Bendová 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Bendová 384 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Bendová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 876 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1005 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB