velikost textu

Postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
The Position and Application of Claims of the Secured Creditor in Insolvency Proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominik Matuška
Vedoucí:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
208646
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zajištěný věřitel; insolvenční řízení; úpadek
Klíčová slova v angličtině:
Secured creditor; insolvency proceedings; bankruptcy
Abstrakt:
Postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v insolvenčním řízení Abstrakt Tématem této diplomové práce je postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v rámci zvláštního a do určité míry samostatného typu civilního soudního řízení, kterým je řízení insolvenční. Předmětem insolvenčního řízení je úpadek či hrozící úpadek dlužníka a způsob jeho řešení. Přihlášení věřitelé, kteří jsou účastníky tohoto řízení, mají pochopitelně zájem na tom, aby jejich pohledávka byla uspokojena v co nejvyšší míře. Cílem práce, jak už napovídá sám její název, není obecný popis průběhu insolvenčního řízení, nýbrž zevrubná analýza postavení a uplatňovaní pohledávek zajištěných věřitelů. Pojem zajištěný věřitel přitom v insolvenčním právu chápeme poněkud úžeji než v obecné hmotněprávní rovině, jejímž základem je občanský zákoník. Insolvenční zákon totiž sám definuje, koho považuje pro účely insolvenčního řízení za zajištěného věřitele a tato definice nezahrnuje všechny druhy zajišťovacích institutů, které známe z hmotněprávní úpravy. Při zkoumání dané problematiky vycházím z příslušných právních předpisů, relevantní judikatury vyšších soudů České republiky a odborných publikací na toto téma zveřejněných. Práce je rozdělena do tří kapitol, které se následně dělí v různých úrovních na podkapitoly. V první kapitole se v rámci obecnějšího úvodu věnuji definici úpadku a roli věřitele, kterou v ní zaujímá, a to zejména mnohosti věřitelů jakožto zákonné podmínky úpadku. Dále se zaměřuji na obecné zásady civilního procesu a insolvenčního řízení. Následně přecházím ke stěžejní definici zajištěného věřitele v insolvenčním řízení a na konci první kapitoly rozebírám též věřitelský insolvenční návrh spolu s nechvalně proslulými šikanózními insolvenčními návrhy. V druhé kapitole hraje prim přihlašovaní pohledávek věřitelů s tím, že poukazuji na rozdíly, které v tomto procesu vyplývají pro zajištěné věřitele. Plynule poté přecházím k (ne)možnosti uspokojování úroků z předinsolvenčních pohledávek a znovu vypichuji rozdíly u věřitelů zajištěných. Na konci této kapitoly poté rozebírám proces přezkoumávání pohledávek spolu s rolí jednotlivých procesních subjektů, kterou v ní hrají. A konečně ve třetí, poslední kapitole dávám prostor analýze uspokojení pohledávky zajištěného věřitele v insolvenčním řízení a poukazuji na rozdíly, které plynou pro zajištěného věřitele v závislosti na tom, kterým způsobem je úpadek dlužníka řešen.
Abstract v angličtině:
The Position and Application of Claims of the Secured Creditor in Insolvency Proceedings Abstract The topic of this thesis is the position and application of claims of the secured creditor within the special and to some extent independent type of civil court proceedings, which is insolvency proceedings. The object of insolvency proceedings is the bankruptcy or imminent bankruptcy of the debtor and the method of its resolution. It is more than clear, that the creditors who are involved in this proceedings have an interest in ensuring that their claim is satisfied as much as possible. The aim of the paper, as its name itself suggests, is not a general description of the course of insolvency proceedings, but a comprehensive analysis of the position and application of claims of the secured creditors. In the insolvency law, we understand the concept of secured creditor somewhat more narrowly compared to the general substantive law, which is based on the Civil Code. Indeed, the Insolvency Act defines who is deemed to be a secured creditor for the purposes of insolvency proceedings, and this definition does not include all types of security institutes known to us from substantive law. When examining the issue, I proceed from the relevant legal regulations, relevant case law of the higher courts of the Czech Republic and leading publications on this topic. The thesis is divided into three chapters, which are then subdivided into different levels of subchapters. In the first chapter, the more general introduction deals with the definition of bankruptcy and the role of a creditor in it, especially the number of creditors needed in order to proclaim bankruptcy. Furthermore, I focus on the general principles of the civil proceedings and insolvency proceedings. Subsequently, I move on to the crucial definition of a secured creditor in insolvency proceedings, and at the end of the first chapter I also describe the creditor insolvency petition along with the infamous bullying insolvency petitions. In the second chapter, the application of creditors' claims plays a primary role as I point out the differences applicable to secured creditors as well. Then, I move on to the possibility of satisfying interest of pre- insolvency claims and once more, I stress the differences applicable to secured creditors. Then, at the end of this chapter, I focus on the process of assessing the claims and the role of the individual entities in it. Finally, in the third, last chapter, I analyze the satisfaction of the secured creditor's claim in the insolvency proceedings and I point out the differences that arise for the secured creditor, depending on how the debtor's insolvency is dealt with.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominik Matuška 964 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominik Matuška 226 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominik Matuška 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB