velikost textu

Proces zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proces zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
The process of monetization of assets in insollvency proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miriama Kňazovická
Vedoucí:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
208643
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční řízení, majetková podstata, zpeněžení majetkové podstaty
Klíčová slova v angličtině:
insolvency proceedings, assets, monetization of assets
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je proces zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Majetková podstata představuje bezpochyby jeden ze základních institutů insolvenčního řízení, neboť prostřednictvím jejího zpeněžení dochází k uspokojování dlužníkova věřitelů a tím k naplňování účelu insolvenčního řízení. Cílem práce je detailně seznámit s procesem zpeněžení majetkové podstaty s využitím platných právních předpisů, judikatury a odborných publikací vztahující se k dané problematice a aplikovat zkušenosti získané vlastní praxí v insolvenční kanceláři. Stěžejní oblastí je majetková podstata a proces zpeněžení v rámci konkursu univerzálního způsobu řešení úpadku, na druhou stranu nechybí definování specifik zpeněžování majetkové podstaty v rámci oddlužení. Diplomová práce vychází z právní úpravy účinné do 31.5.2019. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. Úvodní část obsahuje obecné pojednání o majetkové podstatě jako takové a činnosti insolvenčního správce, se zaměřením na činnost související se zjišťováním majetkové podstaty a jejím následným soupisem. Kapitola třetí je blíže věnována soupisu majetkové podstaty, včetně pojednání o vyřazení, vyloučení a vynětí majetku ze soupisu. Nakládání s majetkovou podstatou je stručně přiblíženo ve čtvrté kapitole. Nejrozsáhlejší pátá kapitola detailně seznamuje s procesem zpeněžení majetkové podstaty, zmiňuje všechny základní způsoby zpeněžení majetkové podstaty, základní podmínky jejich použití, postup i primární výhody plynoucí z jednotlivých způsobů zpeněžení. Na uvedené volně navazuje pojednání o nakládání s výtěžkem zpeněžení. Závěrečná část práce vytyčuje základní rozdíly v procesu zpeněžení v oddlužení oproti obecné úpravě v rámci konkursního řízení. Šestá kapitola pojednává o rozsáhlé novele insolvenčního zákona účinné od 1.6.2019, která podstatným způsobem mění dosavadní koncept oddlužení, s přiblížením zejména těch změn, které se přímo či nepřímo dotýkají procesu zpeněžení majetkové podstaty.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis focuses on the process of monetization of property assets in insolvency proceedings. The assets are undoubtedly one of the fundamental institutes of insolvency proceedings as they serve to satisfy the debtor’s creditors, thereby fulfilling the main purpose of the insolvency proceedings. The aim of this thesis is to acquaint the reader in detail with the process of monetization of assets with the use of valid legislation, professional publications related to the matter and numerous case-law. Also, the experience gained through practice in the insolvency trustee’s office was used. The thesis mainly focuses on the assets monetization in bankruptcy proceedings as the most common and universal method of insolvency settlement. The basis for this thesis is made up by the Insolvency Act, as amended until 31 May 2019. The thesis is divided into seven chapters. The initial part of the thesis determines the general concept of the assets as well as a brief treatise on the activities carried out by insolvency trustee, especially those related to identifying and listing assets. In Chapter 3 herein the listing of the assets, procedure and conditions for discarding or excluding the property from it is being described. The thesis then continues with detailed description of the monetization process including the description of the possible method which can be used while summarizing the conditions, procedure and the main advantages of its application. The thesis is not missing out on describing the dealing with the proceeds of monetization. In the final part of the thesis the specifics of monetization process resulting from debt relief are highlighted. The last chapter gives an overview of the major changes made by the last amendment of the Insolvency Act, effective from 1 June 2019, especially those affecting the monetization of the assets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miriama Kňazovická 792 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miriama Kňazovická 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miriama Kňazovická 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB