velikost textu

Vliv stresových hormonů na mezenchymální kmenové buňky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv stresových hormonů na mezenchymální kmenové buňky
Název v angličtině:
Effect of stress hormones on mesenchymal stem cells
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Karásková
Vedoucí:
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Id práce:
208626
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezenchymální kmenové buňky; katecholaminy; hormony; nervový systém; stres
Klíčová slova v angličtině:
mesenchymal stem cells; catecholamines; hormones; nervous system; stress
Abstrakt:
Abstrakt Mezenchymální kmenové buňky (MSCs) jsou multipotentní buňky se schopností diferenciovat do osteoblastů, adipocytů a chondrocytů. V organismu se podílejí na udržování homeostáze, hojení ran a regeneraci tkání. Nejčastěji bývají izolovány z kostní dřeně či tukové tkáně a jsou studovány především v oblasti regenerativní medicíny. Stresová reakce je neuro-humorální příprava na „boj nebo útěk“, jde tedy o obranou reakci na zátěž, a to jak fyzickou, tak psychickou. Dlouhodobý stres má však na organismus negativní vliv a dochází k jeho postupnému vyčerpávání a poškozování. Hypotéza je taková, že působením stresových hormonů a neurotransmiterů na MSCs dochází ke zhoršení udržování vnitřní homeostáze a integrity organismu, zpomalení hojení a regenerace tkání. Stresové hormony ovlivňují vlastnosti a chování MSCs, především jejich schopnost diferenciace, migraci do míst poranění a produkci aktivních látek. Klíčová slova: mezenchymální kmenové buňky (MSCs), katecholaminy, hormony, nervový systém, stres
Abstract v angličtině:
Abstract Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells with the capacity to differentiate into cell lineages such as osteoblasts, adipocytes and chondrocytes. They maintain homeostasis in organism and contribute to wound healing and tissue regeneration. Usually, they are isolated from bone marrow or adipose tissue and they are primarily studied in regenerative medicine. Stress reaction is neurohumoral preparation for “fight or flight”, that occurs in response to physical or mental stresssors. However, chronic stress has a negative impact on organism; it causes gradual exhaustion and damage in the whole body. Main hypothesis of this study is that stress hormones and neurotransmitters affect MSCs, which subsequently results in disturbed homeostasis and integrity of organism, delayed wound healing and attenuated tissue regeneration. Stress hormones influence quality and function of MSCs, especially their capabilities of differentiation, migration to wounded tissue and production of bioactive molecules. Key words: mesenchymal stem cells (MSCs), catecholamines, hormones, dopamine, nervous system, stress
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Karásková 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Karásková 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Karásková 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB