velikost textu

Ontogeneze personality u zvířat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ontogeneze personality u zvířat
Název v angličtině:
Ontogeny of animal personality
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Pšeničková
Vedoucí:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
Konzultant:
Mgr. Barbora Žampachová
Id práce:
208622
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Personalita, ontogeneze, vývoj, střední (normativní) konzistence, diferenciální konzistence (opakovatelnost), strukturální konzistence, individuální stabilita
Klíčová slova v angličtině:
Personality, ontogeny, development, mean-level consistency (normative consistency), differential consistency (repeatability), structural consistency, individual stability
Abstrakt:
ABSTRAKT Personalita neboli konzistentní individuální rozdíly v chování zvířat napříč časem a kontexty, je oblíbeným tématem, kterým se zabývá velké množství studií. Prací popisujících vývoj personality v delším časovém rozmezí ale není nyní mnoho. Pro vývoj personality je důležitá především střední (normativní) konzistence, diferenciální konzistence (opakovatelnost), strukturální konzistence a individuální stabilita. Personalita je obecně plastičtější u juvenilních jedinců, u kterých často projevy chování nabývají vyšší intenzity, ve smyslu, že jsou smělejší, agresivnější, aktivnější a více explorativní a postupem času, jak jedinci dospívají se plasticita i intenzita projevů chování zmenšuje. Dospívání je období, kdy často dochází k restrukturalizaci chování, které není v této fázi života jedinců stabilní a konzistentní. Chování se ale během ontogeneze nemusí nutně změnit, může zůstat nezměněné, případně se může intenzita chování s věkem naopak zvyšovat. Vybrané modely zachycující ontogenezi personality zvířat zcela neplatí a je třeba formulovat nové, které více počítají i s dalšími proměnnými, kterými mohou být například genetické nebo maternální efekty. Tato práce je rešerší studií týkajících se ontogeneze personality u zvířat. KLÍČOVÁ SLOVA: Personalita, ontogeneze, vývoj, střední (normativní) konzistence, diferenciální konzistence (opakovatelnost), strukturální konzistence, individuální stabilita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Personality, consistent differences among individuals in their behaviour across time and contexts is a popular topic that is being addressed in a large number of studies. However, there are not many studies describing the development of personality over a longer period of time. The most relevant factors for development are: mean-level consistency (also called normative consistency), differential consistency (also called repeatability), structural consistency, and individual stability. Personality is generally more plastic in juveniles, where behavior is often more intense, in the sense that they are bolder, more aggressive/active/explorative, and over time, as individuals mature, plasticity and intensity of behavior decreases. Adolescence is a period in which behavior is often restructured and thus is not stable and consistent at this life-stage. However, behavior does not necessarily change during ontogeny, it may remain unchanged, or the intensity of behavior may also increase with age. Selected models describing the ontogeny of the animal personality are not sufficient and new ones need to be formulated. These should include more variables, for example genetic or maternal factors. This work is a review of studies about ontogeny of animal personality. KEY WORDS: Personality, ontogeny, development, mean-level consistency (normative consistency), differential consistency (repeatability), structural consistency, individual stability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Pšeničková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Pšeničková 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Pšeničková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Landová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 397 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 152 kB