velikost textu

Exprese V-ATPázy v hypoxii u buněk neuroblastomu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exprese V-ATPázy v hypoxii u buněk neuroblastomu
Název v angličtině:
V-ATPase expression in hypoxic conditions in neuroblastoma cells
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Kittlerová
Vedoucí:
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Oponent:
RNDr. Michaela Moserová, Ph.D.
Id práce:
208615
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neuroblastom, chemorezistence, V-ATPáza, hypoxie
Klíčová slova v angličtině:
neuroblastoma, chemoresistance, V-ATPase, hypoxia
Abstrakt:
Abstrakt Nádorová onemocnění se v dnešní době řadí mezi nejčastější příčiny smrti na celém světě, proto se stále pracuje na nových protinádorových léčivech a terapeutických přístupech. U dětí a mladistvých jsou nádorová onemocnění druhou nejčastější příčinou smrti. Mezi jeden z často diagnostikovaných nádorů u dětí a mladistvých patří neuroblastom. Jedná se o maligní embryonální nádor periferního nervového systému. K léčbě nádorových onemocnění se s dalšími terapeutickými postupy jako je chirurgické odstranění a ozáření nádoru používá léčba cytostatiky - chemoterapie. Cisplatina je jedno z nejpoužívanějších cytostatik, její účinnost je ale ztěžována vznikem rezistence v průběhu léčby. Vakuolární ATPáza (V-ATPáza) acidifikuje některé buněčné organely včetně lysozomů, což může vést k lysozomální sekvestraci některých látek včetně cytostatik a tím tedy zabránění léčivu dostat se k terapeutickému cíli. Klíčovou roli v regulaci lysozomální aktivity hraje transkripční faktor EB (TFEB). Tato práce se zabývá expresí d podjednotky vakuolární ATPázy (ATP6V0D1) a TFEB u neuroblastomové buněčné linie senzitivní UFK-NB-4 a rezistentní vůči cisplatině UKF-NB-4CDDP v normoxii a hypoxii. Po vystavení neuroblastomových buněk rezistentních vůči cisplatině UKF-NB-4CDDP došlo ke zvýšení exprese genu ATP6V0D1 vůči normoxii. V případě TFEB došlo ke zvýšení exprese v senzitivní neuroblastomové linii UKF-NB-4 vystavené hypoxii. To ukazuje schopnost těchto genů adaptovat se na hypoxické podmínky. Klíčová slova: neuroblastom, chemorezistence, V-ATPáza, hypoxie
Abstract v angličtině:
Abstract Tumor diseases belong to one of the most common death causes all around the world these days, therefore scientists still work on new therapeutic procedures. Tumor diseases are the second most common death causes among kids and juvenile. One of the freqeuently diagnosed tumor among kids and juvenile is neuroblastoma. Neuroblastoma is malignant embryonic tumor of the peripheral nervous system. Chemotherapy is used as tumor treatment by therapeutic procedures such as surgical removal and tumor irradiation. Cisplatin is one of the most applicated cytostatics, however it's efficiency it's lowered despite of creating resistance during the treatment. Vacuolar ATPase (V-ATPase) acidifies some of the cell organelles including lysosomes, which can lead to lysosomal sequestration of some of the substances including cytostatics and therefore the cure can't get to the therapeutic target. Key role in lysosomal activity regulation performes transcription factor EB (TFEB). This study deals with expression of d subunit of vacuolar ATPase (ATP6V0D1) and TFEB in neuroblastoma sensitive cell line UFK-NB-4 and resistant to cisplatin UKF-NB-4CDDP in normoxia and hypoxia. After exposure of neuroblastoma resistant cells to cisplatin the expression of ATP6V0D1 gene raised compared to normoxia. In case of TFEB the expression in sensitive neuroblastoma line UFK-NB-4 raised when exposed to hypoxia. That shows the ability of these genes to adapt at hypoxic conditions. Key words: neuroblastoma, chemoresistance, V-ATPase, hypoxia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Kittlerová 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Kittlerová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Kittlerová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Kateřina Kittlerová 68 kB