velikost textu

Vybrané aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Název v angličtině:
Selected aspects of occupational safety and health protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Emilie Houthoofdtová
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Id práce:
208594
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hodnocení rizik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZ ve školství
Klíčová slova v angličtině:
risk assessment, occupational safety and health protection, health and safety in the education sector
Abstrakt:
Vybrané aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje právní úpravě vybraných aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v českém právu. Jedná se o klasickou oblast úpravy pracovního práva, jejíž důležitost roste spolu s tím, jak roste složitost pracovních postupů. Cílem práce je podat základní popis současné právní úpravy a na něj navázat analýzou vybraných problémů BOZP v oblasti školství. Diplomová práce je, vyjma úvodu a závěru, členěna do šesti kapitol. V první kapitole je, pro doplnění kontextu, nastíněn historický vývoj BOZP. Navazující kapitola podává přehled pramenů právní úpravy, s tím že oblast BOZP je ovlivněna právem evropským a mezinárodním, v právu vnitrostátním je pak úprava značně fragmentována. V třetí kapitole je věnována pozornost právům a povinnostem zaměstnavatele, kterým analogicky odpovídá kapitola čtvrtá, týkající se práv a povinností zaměstnanců na úseku BOZP. Problematika BOZP je úzce spojena s hodnocením rizik, které je klíčové pro úspěšné zvládnutí řízení oblasti BOZP a výrazně napomáhá ke snížení úrazů a nemocí z povolání. Kapitola pátá se proto zabývá identifikací nebezpečí a hodnocení rizik, kdy zvláštní pozornost je věnována nástroji OiRA, jehož česká mutace je prozatím nedostatečně využívána. Po tomto obecném shrnutí nejdůležitějších aspektů BOZP se dále práce zaměřuje výlučně na aplikaci BOZP ve školství, které ze své povahy vykazuje řadu specifik. Po úvodním vymezení základních pojmů se kapitola zaměřuje na zaměstnance školy, poté na žáky školy. Zvláštní pozornost je věnována školním úrazům a lyžařskému výcviku. V závěru je zhodnocena právní regulace a učiněno několik návrhů de lega ferenda, mezi které patří vyšší využívání zmíněného nástroje OiRA, sjednocení hranice pokut týkajících se osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) či stanovení povinnosti nošení lyžařské ochranné přilby při absolvování školního lyžařského kurzu.
Abstract v angličtině:
Selected aspects of occupational safety and health protection Abstract This thesis focuses on legal regulation of selected aspects of occupational safety and health (OSH) protection in the context of Czech law. This is a classical area of labour law whose importance grows together with the growing complexity of working practices. The aim of the thesis is to provide a description of the current regulation and subsequently to analyse selected aspects related to the educational sector. The thesis is, apart from introduction and conclusion, divided into six chapters. In the first chapter, the historical development of OSH is outlined in order to give context to the consecutive chapters. The following chapter provides an overview of the sources of law, since the area of OSH is heavily influenced by the European as well as the international law and the regulation on the national level is considerably fragmented. In the third chapter attention is paid to the rights and obligations of the employer, which are analogous to the fourth chapter, concerning the rights and obligations of the employees (in the field of occupational safety and health). OSH is closely linked to the risk assessment, which is key to successful implementation of OSH standards and greatly helps to reduce occupational injuries and illnesses. Chapter Five therefore deals with hazard identification and risk assessment, with special attention being paid to OiRA, the Czech version of which is still being under-utilized. After this general summary of the most important aspects of OSH, the thesis shifts its focus to the application of OSH in education which, by its nature, has a number of particularities. After initial definition of basic terms, the chapter focuses on the staff of the school and on students. Particular attention is paid to school injuries and ski training. In the final part of the thesis, applicable legal regulation is being assessed and several proposals de lege ferenda are made, including increased usage of abovementioned OiRA, the unification of fines related to the personal protective equipment (PPE) and introduction of legal obligation to wear ski helmets during ski trainings organized by schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Emilie Houthoofdtová 998 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Emilie Houthoofdtová 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Emilie Houthoofdtová 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Lang, Ph.D. 454 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 152 kB