velikost textu

Polarity dívčího románu v české meziválečné próze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Polarity dívčího románu v české meziválečné próze
Název v angličtině:
Polariites of young adult fiction in Czech prose in between the wars
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Dadáková
Vedoucí:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Oponent:
PhDr. Věra Brožová
Id práce:
208590
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — francouzský jazyk (N ČJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dívčí román, červená knihovna, modelový čtenář, populární literatura, umělecká literatura
Klíčová slova v angličtině:
Young adult fiction, romance novel, model reader, popular literature, artistic literature
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na proměny žánru dívčího románu v době mezi dvěma světovými válkami. Zkoumá podoby tohoto žánru v závislosti na záměru díla a vztahu mezi textem a jeho modelovým čtenářem. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol; první z nich představuje teoretická východiska a dělí se do dvou částí. Druhá kapitola se soustředí na srovnávací analýzu. První, literárněhistorická část se zabývá životem a literárním životem ženy od druhé poloviny devatenáctého století a představuje žánr červené knihovny i s jejími subžánry; východiskem je především práce Lenderové a Mocné. Druhá teoretická část obsahuje typologii populární a umělecké literatury a kategorie v nich zahrnuté, zejména pak kategorie autora, vypravěče, čtenáře a modelového čtenáře. Tato část vychází zejména z Ecova pojetí literárního díla. Druhá kapitola interpretuje a srovnává vždy dvě povídky českých autorů meziválečné a rané válečné doby. Vybraný text autora náležícího do kánonu umělecké literatury (Benešová, Pujmanová, Majerová) je zde srovnáván s textem autora populární literatury (Hüttlová, Neubauer, Žďárská-Strejčková). Práce představuje spojitosti mezi těmito texty dvojí literatury, soustředí se na polohy, kterými díla umělecké literatury překračují ta z literatury populární a poukazují na jejich vzájemný vliv. KLÍČOVÁ SLOVA Dívčí román, červená knihovna, modelový čtenář, populární literatura, umělecká literatura
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis focuses on the variations within the genre of young adult fiction in the period between the two world wars. It explores the forms of this genre depending on the intention of the work and the relationship between the text and its model reader. The thesis is divided into two main chapters; the first is theoretical and is divided into two parts. The second chapter focuses on comparative analysis. The first literary-historical part deals with the life and literary life of a woman, starting at the second half of the nineteenth century and presents the genre of the romance novel with its sub-genres; the starting point is the work of Lenderová and Mocná. The second theoretical part contains the typology of popular and artistic literature and the categories included therein, especially the categories of author, narrator, reader and model reader. This part is based mainly on Eco's concept of literary work. The second chapter interprets and compares always two stories by Czech authors of the interwar and early wartime. Selected texts of the authors belonging to the canon of artistic literature (Benešová, Pujmanová, Majerová) is compared with the texts of the authors of popular literature (Hüttlová, Neubauer, Žďárská-Strejčková). The thesis presents connections between these texts of dual literature, focuses on the positions by which works of artistic literature exceed those of popular literature and point to their mutual influence. KEYWORDS Young adult fiction, romance novel, model reader, popular literature, artistic literature
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Dadáková 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Dadáková 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Dadáková 270 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Brožová 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 152 kB