velikost textu

Príspevok k pochopeniu dopadu intenzifikácie poľnohospodárstva na vtáčie populácie: vplyv zmien v potravnej ponuke bezstavovcov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Príspevok k pochopeniu dopadu intenzifikácie poľnohospodárstva na vtáčie populácie: vplyv zmien v potravnej ponuke bezstavovcov
Název v češtině:
Příspěvek k pochopení dopadu intenzifikace zemědělství na ptačí populace: vliv změn v potravní nabídce bezobratlých
Název v angličtině:
Towards the understanding of agricultural intensification impacts on farmland birds: the effects of changes in invertebrate food supply
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adriana Hološková
Vedoucí:
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Id práce:
208584
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
intenzifikácia, poľnohospodárstvo, poľné vtáky, potravná ponuka
Klíčová slova v angličtině:
intensification, agriculture, farmland birds, food supply
Abstrakt:
Abstrakt V populáciách insektivorných poľných vtákov v súčasnosti dochádza k dramatickým úbytkom. Intenzifikácia poľnohospodárstva predstavuje hlavnú príčinu týchto populačných zmien, tá však v sebe zahŕňa veľké množstvo rôznych mechanizmov. Predpokladá sa, že zmeny v potravnej ponuke predstavujú jeden z kľúčových faktorov. Homogenizácia potravy mláďat hmyzožravých vtákov znižuje rýchlosť ich rastu a výslednú veľkosť v dospelosti, znížená abundancia koristi ovplyvňuje prežívanie aj kondíciu mláďat a celkovú úspešnosť hniezdenia. Jedným z najdôležitejších faktorov je aj prístupnosť potravy, ktorá limituje využívanie potravne bohatých habitatov. Ich priamy vplyv na populačný trend bol však preukázaný len u jedného druhu – jarabice poľnej. U mnohých ďalších druhov sa síce potvrdil vplyv zmien v potravnej ponuke na úspešnosť hniezdenia, chýbajú ale informácie o následnom prežívaní mláďat a identifikácia hlavných príčin mortality mimo hniezdneho obdobia. Vo všeobecnosti sú nedostatočné informácie o dopadoch týchto zmien predovšetkým na populácie poľných vtákov v strednej a východnej Európe, teda v prostredí s odlišnými charakteristikami, než z ktorého pochádza väčšina zistení v tejto problematike. Bez týchto informácií je obtiažne adekvátne vyhodnotiť konkrétne príčiny úbytkov populácií jednotlivých druhov a následne navrhnúť agroenvironmentálne opatrenia eliminujúce negatívne vplyvy agrovýroby. Kľúčové slová: intenzifikácia, poľnohospodárstvo, poľné vtáky, potravná ponuka
Abstract v angličtině:
Abstract Populations of insectivorous farmland birds recently underwent dramatic declines. Agricultural intensification is the main cause of these population changes, but involves numerous different mechanisms. Changes in food supply are thought to be one of the key factors. Homogenization of diet supplied to insectivorous chicks reduces their growth rate resulting in their smaller size as adults; decreased abundance of prey affects both survival and fitness of chicks and the overall breeding success. The accessibility of food is one of the most important factors limiting the use of food-rich habitats. However, the impact of all these factors on population trends has been shown in a single species – grey partridge. While the effect of changes in food supply on the breeding success has been confirmed in many other species, there is a lack of information on subsequent links to the survival of fledglings and the major causes of mortality outside the breeding period remain unclear. In general, there is insufficient information on population consequences of the changes in food supply for farmland birds, particularly in Central and Eastern Europe – the region with different characteristics from those we find in regions in which most of the findings were collected. Without this information, it is difficult to assess the specific causes of decline of individual species and then propose measures to eliminate the negative impacts of agriculture. Key words: intensification, agriculture, farmland birds, food supply
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adriana Hološková 907 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adriana Hološková 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adriana Hološková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Reif, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radek Lučan, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Černý, Ph.D. 152 kB