velikost textu

Zrcadlení v lineární perspektivě.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zrcadlení v lineární perspektivě.
Název v angličtině:
Mirroring in a linear perspective.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Marková
Vedoucí:
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Id práce:
208565
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (MZUDZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lineární perspektiva, zrcadlení, svislé, vodorovné, šikmé zrcadlo
Klíčová slova v angličtině:
Linear perspective, mirroring, vertical, horizontal, sloping mirror
Abstrakt:
Název práce: Zrcadlení v lineární perspektivě Autor: Kateřina Marková Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: Text je určen zejména učitelům, žákům a studentům středních a vyso- kých škol se zájmem o deskriptivní geometrii. Práce, jejímž tématem je zrcadlení v lineární perspektivě, předpokládá znalost základů lineární perspektivy. Obsa- huje stručný úvod do lineární perspektivy, zavedení základních pojmů, vysvětlení principu zrcadlení a objasnění konstrukcí potřebných při řešení úloh. Hlavní částí této práce je sbírka řešených úloh zrcadlení v lineární perspektivě pro všechny základní polohy zrcadla. Příklady jsou doplněny krokovaným řešením v softwaru GeoGebra a formátu PDF. Součástí práce jsou rovněž fotografie, na kterých lze pozorovat různé polohy zrcadla v reálných situacích. Klíčová slova: Lineární perspektiva, zrcadlení, svislé, vodorovné, šikmé zrcadlo
Abstract v angličtině:
Title: Mirroring in a linear perspective Author: Kateřina Marková Department: Department of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., Department of Mathematics Edu- cation Abstract: This text is intended especially for teachers and students of high schools and colleges who are interested in descriptive geometry. The thesis on the topic of mirroring in linear perspective presupposes basic knowledge of linear perspective. It includes short introduction into the topic of linear perspective and its basic terms, explanation of the principle of mirroring and clarification of constructions that are needed to solve tasks. Main part of the thesis is a problem book with solution. It contains examples on the topic of mirroring in linear perspective for all the basic mirror positions. Every task is supplied with step-by-step solution in the GeoGebra software and a PDF file. Another part of the thesis are photographs of different mirror positions in real life situations. Keywords: Linear perspective, mirroring, vertical, horizontal, sloping mirror
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Marková 51.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Marková 28.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Marková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Marková 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Šarounová, CSc. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. 152 kB