velikost textu

Vývoj lyžařského vázání po 2. světové válce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj lyžařského vázání po 2. světové válce
Název v angličtině:
The development of ski bindings after World War II
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Antonín Drbohlav
Vedoucí:
Mgr. Matouš Jindra, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Tomáš Gnad
Id práce:
208548
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lyžařská výzbroj, lyžařské vázání, historie lyžování
Klíčová slova v angličtině:
Ski equipment, ski bindings, history of skiing
Abstrakt:
ABSTRAKT: Název práce: Vývoj lyžařského vázání po 2. světové válce Cíl práce: Cílem práce je zachytit a dostatečně popsat podstatné události ve vývoji sjezdového vázání, které se uskutečnili od konce II. Světové války po současnost. Metodika práce: Práce má historický charakter s použitím histografických metod doplněnou o obsahovou analýzu dokumentu. Konkrétně byla použita metoda historická, chronologická a metoda přímá doplněna o obsahovou analýzu dokumentu. Výsledky: Souhrn dat v chronologické podobě obohacuje teoretické zázemí lyžařské historie. Práce rozšiřuje dostupné informační zdroje o tématiku, která dosud nebyla uceleně zpracována. Klíčová slova: Lyžařská výzbroj, lyžařské vázání, historie lyžování
Abstract v angličtině:
SUMMARY: Title: The development of ski bindings after World War II Objectives: The objective of the work is to capture and describe the major events in the development of the downhill bindings that took place since the end of II. World War II to the present. Methodology: The work has a historical character using histographic methods supplemented by a content analysis of the document. In particular, the historical, chronological and direct method was used to supplement the content analysis of the document Conclusion: A summary of the data in chronological form enriches the theoretical background of skiing history. The work extends available information sources on topics that have not been elaborated in a comprehensive way. Keywords: Ski equipment, ski bindings, history of skiing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Antonín Drbohlav 4.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Antonín Drbohlav 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Antonín Drbohlav 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Matouš Jindra, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Tomáš Gnad 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petra Matošková, Ph.D. 152 kB