velikost textu

Teorie her jako teorie konfliktu a kooperace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie her jako teorie konfliktu a kooperace
Název v angličtině:
Game theory as a confict and cooperation theory
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Horáček
Vedoucí:
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Id práce:
208513
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Historická sociologie (HISO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konflikt, kooperace, teorie her, sociologická teorie
Klíčová slova v angličtině:
conflict, cooperation, game theory, sociological theory
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vztahem sociologie a matematiky, konkrétně vztahem so- ciologických teorií konfliktu a kooperace a teorie her. V práci jsou představeny čtyři obecné teorie konfliktu (a kooperace) od následujících autorů – John Rex, Kenneth Boulding, Louis Kriesberg a František Znebejánek. Každá teorie je do- plněna kritickou reflexí. Poté je představena formální teorie her. Snahou je uspo- řádat v novém světle v sociologii známé ale i méně známé koncepty teorie her. Důraz je kladen především na myšlenky a vysvětlení bez nutnosti matematic- kého formalismu. Dále se věnujeme historickému soužití sociologie a teorie her a rozboru témat, která teorie her podle sociologie řeší neuspokojivě. Jedná se na- příklad o předpoklad racionality, definice užitku a preferencí, předpoklad obecné znalosti atd. Zmíníme ale i témata z oblasti matematiky a informatiky, která po- malu pronikají do sociologie – počítačové modelování, predikce. Diskutovány jsou i možné modifikace teorie her a její přínosy pro sociologii. V závěru práce je na základě inspirace předchozími teoriemi a jednotlivými problematikami navržen vlastní teoretický model konfliktu a kooperace, který se snaží některé nedostatky vztahu sociologie a matematiky překonat.
Abstract v angličtině:
The main focus of this work is the relation between sociology and mathematics, especially the relation between sociological theories of conflict and cooperation and the game theory. In the work four general theories of conflict (and coopera- tion) are introduced – theory by John Rex, Kenneth Boulding, Louis Kriesberg and František Znebejánek. Each is accompanied by a critical review. Next, the formal game theory is introduced. The main effort is to shed new light on game theoretic concepts known in sociology and introduce some of the less known ones. The text is focused on the main ideas and explanation without mathematical for- malism. Historical relation between sociology and game theory is discussed. Also some topics that are not well handled in game theory from sociological point of view are further elaborated – assumption of rationality, definition of utility and preference, assumption of general knowledge etc. There are also topics from mathematics and informatics slowly penetrating sociology – computer simulation, prediction, that we also discuss. The possible modifications and merit of game theory for sociology is also included. Inspired by the previous theories, at the end of this work a new theoretic model of conflict and cooperation is introduced, which tries to overcome some imperfections of the relation between sociology and mathematics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Horáček 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Horáček 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Horáček 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Černý, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 152 kB