velikost textu

Funkce školních dějepisných atlasů ve výuce na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce školních dějepisných atlasů ve výuce na základních školách
Název v angličtině:
The Use of School Historic Atlases in Elementary School Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavol Ďurkech
Vedoucí:
RNDr. Lenka Havelková
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Id práce:
208509
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (B D-GEO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní dějepisný atlas, využití atlasu, učitel, dějepis, základní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
school historical atlas, atlas use, teacher, History, elementary education
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je věnována funkcím a využití školních dějepisných atlasů. Hlavní cíle práce jsou zjistit: jakou roli školní dějepisné atlasy hrají ve výuce dějepisu, jaké funkce školních dějepisných atlasů jsou v současnosti využívány a jakým způsobem tyto pomůcky vyučující používají. Dále pak zda se liší jejich využití u vyučujících s kombinací dějepis–zeměpis a dějepis–ostatní. Vytyčených cílů bylo dosaženo pomocí metody card sorting (třídění kartiček) a polostrukturovaných rozhovorů s deseti vyučujícími. Pro vyhodnocení výsledků byla použita metoda obsahové analýzy. Z výsledků práce vyplývá, že role školních dějepisných atlasů je hlavně jako doplněk při výuce. Hlavní využívané funkce u současných atlasů jsou: ilustrační, informační a prostorově- orientační. Dotázaní vyučující školní dějepisné atlasy nejvíce využívají jako podklad pro výklad a skupinovou práci, naopak vůbec pro domácí práce. Využití školních dějepisných atlasů se příliš neliší v závislosti na aprobaci. U učitelů dějepis–zeměpis dochází ve větší míře k využívání geoportálů a propojování výuky s druhým vyučovaným předmětem.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor thesis is focused on functions and use of school historical atlases. The main goal of the work is aimed to answer the questions: what role do historical atlases play in an education of history, which functions of school historical atlases are used and how do teachers apply them. The work also deals with the difference of the application between teachers with combined specialization in history–geography and history–other subjects. The targets were reached by using the method of card sorting and half-structured interviews with ten teachers. The method of content analysis was applied after the evaluation of results. The research implies that the role of school historical atlases is primarily an extra tool in an education. The main functions of present-day atlases are: illustrating, informing and place orienting. The respondent teachers use school historical atlases in most cases as a basis for their lecture and group work. Nevertheless, they do not use them as homework at all. The application of school historical atlases does not differ in reliance on the teaching specialization. The usage of geoportal and combination with the second teaching subject occurs more frequently by teachers of history–geography.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavol Ďurkech 4.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavol Ďurkech 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavol Ďurkech 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavol Ďurkech 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Havelková 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 153 kB