velikost textu

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základních škol ve vztahu k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základních škol ve vztahu k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
Název v angličtině:
Professional Qualification of Pedagogical Staff of Elementary and Secondary Schools in relation to the Long-term Plan for Education and Development of the Educational System of the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. David Kubíček
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
208504
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogický pracovník, zákon o pedagogických pracovnících, Česká školní inspekce, ředitel školy, učitel, vychovatel, trh práce, výjimka ze zákona
Klíčová slova v angličtině:
pedagogical worker, Pedagogical Workers Act, Czech School Inspection, headmaster, teacher, educator, labor market, exception to the law
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá současnými kvalifikačními požadavky na pedagogické pracovníky působící na základních školách, a to v kontextu dosahování dílčích cílů stanovených Strategií vzdělávací politiky do roku 2020. V teoretické části se věnuje novelám zákona č. 563/2004 Sb. (Zákona o pedagogických pracovnících) z pohledu zákonných nároků na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků a hledá propojení s dílčími cíli definovanými ve Strategii vzdělávací politiky 2020 a dalších kurikulárních dokumentech. Zachycuje možná úskalí zajištění kvalifikovaných pedagogických pracovníků, která vyplývají z regionálních situací na trhu práce a uvádí možnosti jejich řešení. Definuje vládní priority ve vztahu k učitelské profesi. Výzkumná část porovnává dostupnost kvalifikovaných pedagogických pracovníků v regionech z Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje, u kterých je předpoklad různých potenciálů na trhu práce. KLÍČOVÁ SLOVA pedagogický pracovník, zákon o pedagogických pracovnících, kvalifikace, standard, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with current qualifying requirements on pedagogical workers working at primary and secondary schools in context of component goals achievement given by Education Policy Strategy 2020. It is devided into two parts. The teoretical part is devoted to amendments to Act n. 563/2004 (Act on Educational Workers) from the perspective of legal claims to professional qualification of pedagogical workers and searches connects with component goals defined in Education Policy Strategy 2020 and other curricural documents. It captures possible pitfalls of providing skilled pedagogical workers that follow from regional situation on the labor market and describes possibilities of their solutions includinng opinions of control members especially Czech School Inspection. It defines goverment priorities in relation to the teaching profession. The research part compares availability of skilled pedagogical workers in parts of two Czech Republic regions where there is assumption of different potential on labor market. KEYWORDS pedagogical worker, Pedagogical Workers Act, qualifications, standard, Long-term Plan for Education and Development of the Educational System
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. David Kubíček 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. David Kubíček 208 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. David Kubíček 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. David Kubíček 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 411 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB