velikost textu

GTTG – aplikace pro práci s grafikonem vlakové dopravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
GTTG – aplikace pro práci s grafikonem vlakové dopravy
Název v angličtině:
GTTG – application for manipulation with train timetable diagrams
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Sýkora
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Rudolf Rosa
Id práce:
208497
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Softwarové a datové inženýrství (ISDI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nákresné jízdní řády, Grafikon vlakové dopravy, SkiaSharp, .NET Knihovna
Klíčová slova v angličtině:
Train timetable diagrams, Train graph, SkiaSharp, .NET Library
Abstrakt:
Součástí aplikací pracujících s grafikonem vlakové dopravy je obvykle vizualizace pro- vozu na železniční trati, takzvaný nákresný jízdní řád. Cílem práce je vytvořit knihovnu ulehčující vývojářům tvorbu takovýchto aplikací poskytnutím grafické komponenty, která vykresluje jejich vlastní vizualizaci nákresného jízdního řádu. Komponenta, určená pro aplikace na platformě .NET, využívá ke kreslení 2D grafic- kou knihovnu SkiaSharp a je integrovatelná do více frameworků uživatelských rozhraní. Knihovna umožňuje interaktivně pracovat s vykreslovaným nákresným jízdním řádem, například přibližováním zobrazovaného obsahu nebo klikáním na vykreslované prvky po- mocí myši. Aby se dále ulehčilo vytváření aplikací, knihovna nabízí lehce rozšiřitelnou základní vizualizaci nákresného jízdního řádu. Jako referenční příklad využití knihovny jsme vytvořili v GUI frameworku WPF apli- kaci pro prohlížení nákresných jízdních řádů organizace Správy železniční dopravní cesty spravující provoz na železničních tratích České republiky. 1
Abstract v angličtině:
Applications for organization of rail transport often contain visualization of traffic situations, referred to as train timetable diagrams. The goal of this thesis is to create a library that simplifies the development of such applications by providing graphical component which allows developers to implement their own custom train timetable dia- grams. The component, developed for .NET platform, utilizes 2D graphics library SkiaSharp for drawing and can be integrated into various GUI frameworks. The library features interactive rendered content of train timetable diagrams – for example, zooming in on specific areas of the content or clicking on visualized elements. The library also offers an easily extendable implementation of the basic train timetable diagram. As an example of our library utilization, we also developed a WPF application inten- ded for viewing train timetable diagrams of Czech railways. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Sýkora 8.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Sýkora 122.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Sýkora 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Sýkora 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Rudolf Rosa 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB