velikost textu

Integrace sester-cizinek do českého zdravotnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace sester-cizinek do českého zdravotnictví
Název v angličtině:
Integration of foreign nurses into the Czech healthcare service
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateryna Volkova
Vedoucí:
PhDr. Hana Svobodová
Oponent:
Mgr. Soňa Hájková, M.Sc.
Id práce:
208484
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá integrací sester-cizinek do českého zdravotnictví a řeší otázky spojené s adaptací sester-cizinek z Ukrajiny na území České republiky. Cílem práce je na základě řízených rozhovorů odhalit hlavní problémy, se kterými se potýkají sestry-cizinky z Ukrajiny hledající uplatnění ve zdravotnických zařízeních v České republice. Dílčím cílem práce je zjistit možnosti pro lepší integraci zahraničních zdravotních sester na trhu práce v zemi. Pro dosažení těchto cílů byla využita řada metod, mezi kterými jsou rozbor knižních odborných zdrojů, odborných článků a příspěvků, matematicko- statistická analýza, dotazníkový průzkum, syntéza a dedukce. Teoretická část práce se zaobírá teoretickými východisky týkajícími se integrace cizinců na trhu práce v České republice, konkrétně analýzou uplatnění cizinců ve zdravotnictví, uznáním zahraničního vzdělání a počtem volných pracovních míst na pozici všeobecná zdravotní sestra v ČR. Dále se integrace zkoumá ze sociálního a psychologického hlediska, kde se pojednává o kulturním šoku, který je spojen s procesem integrace, o problémech spojených s xenofobií, s jazykovou bariérou a se stereotypy i předsudky ohledně pracovníků z Ukrajiny. Poslední z těchto bodů je zanalyzováno prostřednictvím stručného dotazníkového průzkumu provedeného mezi občany České republiky přes sociální sítě. Dále je v práci provedeno 5 řízených polostrukturovaných rozhovorů za účastí sester- cizinek z Ukrajiny zaměřených na zjištění hlavních problémů při jejich integraci. Na základě výsledků rozhovorů jsou vytvořena doporučení pro sestry-cizinky, které hledají uplatnění na trhu práce v ČR a doporučení pro zdravotnická zařízení, která najímají do zaměstnání sestry-cizinky.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the integration of foreign nurses into Czech healthcare system and solves issues related to the adaptation of foreign nurses from Ukraine to the Czech Republic. The aim of this thesis is to reveal the main problems faced by foreign nurses from Ukraine looking for application in medical industry in the Czech Republic on the base of structured interview. The partial aim of this work is to find out the possibilities for better integration of foreign nurses in the country's labour market. To achieve these aims a number of methods have been used, among which are analysis of the book of professional resources, professional articles and contributions, mathematical-statistical analysis, questionnaire survey, synthesis and deduction. The theoretical part of this thesis deals with the theoretical background based on the integration of foreigners on the labour market in the Czech republic, the specific analysis of the application of the foreigners in the health sector of the country, recognition of foreign education and the number of vacancies for the position of general nurse in Czech republic. Then the integration is examined from a social and psychological point of view, where the cultural shock is discussed, which is associated with the process of integration, the problems associated with xenophobia, the language barrier and the stereotypes and prejudices concerning workers from Ukraine. The last of these points is analysed through a brief questionnaire survey conducted among citizens of the Czech Republic through social networks. In addition, 5 managed semi-structured interviews are conducted in the thesis, with the participation of foreign nurses from Ukraine aimed at identifying the main problems in their integration. On the basis of the results of the interviews are created recommendations for foreign nurses, who are looking for possibilities on the labour market in the Czech Republic and recommendations for health care facilities that hire to work foreign nurses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateryna Volkova 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateryna Volkova 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateryna Volkova 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Svobodová 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Soňa Hájková, M.Sc. 717 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB