velikost textu

Věková diskriminace v pracovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věková diskriminace v pracovním právu
Název v angličtině:
Age Discrimination in Labour Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Smolař
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
208468
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zákaz diskriminace, věk, pracovní právo
Klíčová slova v angličtině:
prohibition of discrimination, age, labour law
Abstrakt:
Věková diskriminace v pracovním právu Abstrakt Rovné zacházení a zákaz jakékoliv diskriminace patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů, přičemž úprava zákazu diskriminace v pracovním právu je klíčová pro realizaci práva člověka pracovat a prací získávat prostředky pro své živobytí. Jedním z častých důvodů diskriminace v zaměstnání je přitom věk, kdy pouze na základě kritéria věku dochází k omezování práv a příležitostí jednotlivců a jejich skupin. Na úpravu zákazu věkové diskriminace v českém pracovním právu má pak zásadní vliv právo Evropské unie, stejně jako rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie. Vzhledem k uvedenému si předkládaná diplomová práce klade za cíl podrobněji zkoumat zákaz věkové diskriminace v právu Evropské unie, a to se zvláštním zaměřením na úpravu zákazu věkové diskriminace v zaměstnání a povolání ve směrnici 2000/78/ES. Výstupem práce má být vymezení rozsahu zákazu věkové diskriminace dle směrnice 2000/78/ES a identifikace omezení tohoto zákazu, a to za pomoci rozboru relevantních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Výsledky zkoumání jsou pak vztaženy na vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech věkové diskriminace. Práce se skládá z úvodu, pěti hlavních kapitol, které se dále dělí na podkapitoly a oddíly, a závěru. Kapitola první představuje úvod do problematiky a vymezuje základní pojmy rovnosti a diskriminace. Obecně též zkoumá věk jako specifický diskriminační důvod. Dále se krátce zabývá významem zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a v českém pracovním právu. Kapitola druhá pak zasazuje zásadu rovnosti a zákaz věkové diskriminace do kontextu práva Evropské unie. Kapitola třetí se zaměřuje na úpravu zákazu věkové diskriminace ve směrnici 2000/78/ES. Kapitola čtvrtá pak vypočítává možnosti omezení zákazu věkové diskriminace dle směrnice 2000/78/ES, přičemž jednotlivými omezeními se následně blíže zabývá, a to především ve světle rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie. Cílem této kapitoly je především zhodnocení přístupu Soudního dvora k výkladu jednotlivých omezení a shrnutí jeho nejdůležitějších rozhodnutí. Podstatou kapitoly páté je pak vztažení závěrů dosavadního zkoumání na vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech věkové diskriminace. V závěru jsou shrnuty nejpodstatnější výsledky zkoumání. Klíčová slova: zákaz diskriminace, věk, pracovní právo
Abstract v angličtině:
Age Discrimination in Labour Law Abstract Equal treatment and prohibition of discrimination are the core principles of labour law. They are instrumental in ensuring the full realisation of right to gain living by means of work. Age is one of the most common reasons for discrimination in employment whereby rights and opportunities of persons are limited based on the sole criterion of age. Prohibition of age discrimination in Czech labour law is then to a large degree influenced by the law of the European union, as well as by the case-law of the Court of Justice of the European Union. With regard to the above, the objective of the diploma thesis presented herein is to examine in detail the prohibition of age discrimination in the law of the European Union, focusing on the regulation of prohibition of age discrimination in employment and occupation according to Directive 2000/78/EC. The thesis aims to determine the different forms of age discrimination and delimit the prohibition of age discrimination according to Directive 2000/78/ES in the light of the case-law of the Court of Justice of the European Union. The thesis also aims to relate the findings to selected decisions of Czech courts. The thesis consists of an introduction, five chapters divided into subchapters and sections, and a conclusion. The first chapter presents the basic concepts of equality and discrimination, examines age as a specific ground for discrimination, and considers the significance of prohibition of discrimination in employment and in Czech labour law. The second chapter examines the principle of equality and prohibition of age discrimination in the context of law of the European Union. The third chapter focuses on prohibition of age discrimination as set forth in Directive 2000/78/ES. The fourth chapter determines the limits of the prohibition of age discrimination and analyses such limits in the light of the case-law of the Court of Justice of the European Union. The aim of this chapter is to evaluate the approach of the Court of Justice to interpretation of the various limits on prohibition of age discrimination, and to provide summary of the most notable decisions of the Court of Justice. The fifth and final chapter aims to relate findings to selected decisions of Czech courts. Most important findings are summarised in the conclusion. Keywords: prohibition of discrimination, age, labour law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Smolař 734 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Smolař 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Smolař 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB