velikost textu

Manipulace hostitele jako strategie helmintů zvyšující pravděpodobnost dalšího přenosu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manipulace hostitele jako strategie helmintů zvyšující pravděpodobnost dalšího přenosu
Název v angličtině:
Host manipulation as a helminth strategy increasing the probability of further transmission
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Monika Urbanová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
Id práce:
208465
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Helmint, hostitel, infekce, změna chování
Klíčová slova v angličtině:
Helminth, host, infection, behavioral change
Abstrakt:
Abstrakt Manipulační hypotéza pojednává o schopnosti některých parazitických organismů účelně pozměňovat fenotyp hostitele pro usnadnění vlastního přenosu. Parazit tím získává selekční výhodu a ve srovnání s nemanipulujícími druhy bývá reprodukčně úspěšnější. Tento fenomén lze pozorovat i u některých zástupců parazitických helmintů. Objektem manipulace helminty bývají nejčastěji bezobratlí živočichové, kteří jim slouží jako mezihostitelé. U infikovaných zvířat můžeme sledovat nápadné morfologické změny, nepřirozené pohybové reakce, či dokonce sebevražedné tendence. Manipulaci lze rozdělit na přímou a nepřímou, a to v závislosti na tom, zda je parazit schopen působit bezprostředně na nervovou tkáň hostitele. K vyvolání požadované behaviorální odpovědi lze dospět i jinými cestami, např. narušením metabolismu hostitele či za pomoci složitých interakcí s imunitním systémem. Tato práce se zaměřuje především na představení různých strategií, které jsou u manipulátorů z řad helmintů nejčastěji popisovány. Klíčová slova: Helmint, hostitel, infekce, manipulace, změna chování, rozšířený fenotyp
Abstract v angličtině:
Abstract The manipulation hypothesis deals with the ability of some parasitic organisms to efficiently change the phenotype of their hosts to facilitate their transmission. The parasite thus gains a selective advantage and, compared to non-manipulating species, is more reproductive. This phenomenon can also be observed in some parasitic helminths. The objects of helminth manipulation are most often invertebrates, who serve as intermediate hosts. In infected animals, we can observe striking morphological changes, abnormal movement reactions, or even suicidal tendencies. The objects of helminth manipulation are most often invertebrates, who serve as intermediate hosts. Manipulation can be divided into direct and indirect, depending on whether the parasite is able to act directly on the nervous tissue of the host. The desired behavioral response can be elicited in other ways, for example, by disrupting the host's metabolism or through complex interactions with the immune system. This thesis focuses mainly on the presentation of various strategies that are most often described in helminth manipulators. Key words: Helminth, host, infection, manipulation, behavioral change, extended phenotype
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Urbanová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Urbanová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Urbanová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 154 kB