velikost textu

Reflexní měření termální hyperalgezie u modelu neuropatické bolesti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexní měření termální hyperalgezie u modelu neuropatické bolesti
Název v angličtině:
Reflexive measurement of thermal hyperalgesia in neuropathic pain model
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Panušková
Vedoucí:
doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Adámek
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
208444
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plantar test, hot plate test, cold plate test, chronická konstrikce sedacího nervu
Klíčová slova v angličtině:
plantar test, hot plate test, cold plate test, chronic constriction injury
Abstrakt:
Abstrakt Neuropatická bolest podstatně snižuje kvalitu života a dosud nebyla pro její potlačení vyvinuta účinná léčba. Proto bylo pro výzkum neuropatické bolesti navrženo mnoho animálních modelů. Jedním z nejčastěji používaných modelů pro vyvolání periferní neuropatické bolesti u zvířat je chronická konstrikce sedacího nervu. Experimentální vyvolání neuropatické bolesti u potkanů se ověřuje pomocí reflexního měření prahu bolesti. Totéž měření lze také využít pro testování účinnosti experimentální léčby. Reflexních testů existuje celá škála, liší se v modalitě typu použitých stimulů a v místech stimulace. Tato práce je zaměřená na analýzu reflexního měření prahu bolesti při termální stimulaci u potkanů na plantárním povrchu zadních končetin po chronické konstrikci sedacího nervu. K analýze byly vyhledány články v elektronické databázi PUBMED/MEDLINE pro výrazy chronic constriction injury a pain threshold za posledních 10 let. Články, ve kterých byl měřen termální práh bolesti u potkanů s CCI, byly seřazeny podle prestižnosti časopisů a vybrány byly články z časopisů z prvního kvartilu. Z těchto článků byly extrahovány hodnoty prahu bolesti, použité testy, časový interval od operace, měření před operací a typ použité kontroly při studii. Ukázalo se, že metodika není jednotná. Nejčastěji používaným testem je Hargreavesův test, umožňující měřit každou končetinu samostatně. Běžná hodnota prahu bolesti měřeného pomocí Hargreavesova testu se pohybuje nejčastěji mezi 10 až 13,5 sekundami, týden po operaci klesá přibližně na 50 %. Druhý až třetí týden se začíná práh bolesti postupně zvyšovat. Sham operovaná zvířata jsou nejpoužívanějšími kontrolami při studiích. Na závěr byl vytvořen přehled/doporučení postupů měření. Klíčová slova: plantar test, hot plate test, cold plate test, chronická konstrikce sedacího nervu
Abstract v angličtině:
Abstract Neuropathic pain substantially decreases a person's quality of life and thus far nothing has been invented that can alleviate that pain. One of the most commonly used model for induced peripheral neuropathic pain in animals is chronic constriction of the sciatic nerve. Experimental induction of neuropathic pain in rats is verified by reflexive measurement. Reflexive measuring can also be used to test the efficacy of the experimental treatment. The large range of reflexive tests that can be applied differ in terms of the stimulus used and the area of stimulation. This bachelor thesis will focus on analyses of the thermal pain threshold after a chronic constriction injury (CCI) to the sciatic nerve. Articles used in this thesis were found in the electronic database PUBMED/MEDLINE by searching for the terms "chronic constriction injury" and "pain threshold" for last 10 years. Articles related to the thermal pain threshold of rats after CCI were ranked according to the prestige of magazine that published them and ten articles with a quartile of 1 were selected for further analyses. The tests used, control methods during the study, measuring interval, measurement before operation and pain threshold values were extracted from these articles. Measurement of behavioral signs is not unified. The Hargreaves test which allows measurement of each limb individually is the most commonly used test. The average value of the pain threshold found using the Hargreaves test is 10 to 13,5 seconds and a week after the operation this value typically drops by about 50%. In the second and third week the pain threshold increases. Sham operated animals are the most common method of control in these studies. Finally was created guidelines of measurement procedures. Keywords: plantar test, hot plate test, cold plate test, chronic constriction injury
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Panušková 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Panušková 222 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Panušková 524 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Adámek 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB