velikost textu

Populační genetika včel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Populační genetika včel
Název v angličtině:
Population genetics of bees
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Beranová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Id práce:
208441
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
populace, analýza DNA, ohrožení, zachování genetické rozmanitosti, biogeografie, včely
Klíčová slova v angličtině:
populations, DNA analysis, threats, conservation genetics, biogeography, bees
Abstrakt:
Abstrakt Včely jsou jednou z hospodářsky nejdůležitějších skupin hmyzu, která se podílí na opylování zemědělských plodin. Tato bakalářská práce je rešerší článků, které se zabývají genetickou rozmanitostí včel (Apoidea, Anthophila) a faktory, které tuto genetickou diverzitu ovlivňují. Představuje vlivy jak antropogenních faktorů, jako je urbanizace, intenzifikace zemědělství, fragmentace krajiny, tak neantropogenních faktorů, které zahrnují změny klimatu a přirozených podmínek, dopady napadení parazity a patogeny na populace včel. Část bakalářské práce tvoří všeobecný přehled o životě včel a uvedení do základů populační genetiky. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jak rozsáhlá je problematika úbytku opylovačů, zejména volně žijících včel s předložením základního přehledu metod, které se v těchto studiích využívají. Klíčová slova: populace, DNA analýza, ohrožení, zachování genetické rozmanitosti, včely, biogeografie
Abstract v angličtině:
Abstract Bees are one of the most important group of all insect, which plays a significant role in crop pollination. This bachelor thesis is review of articles, which speaks about genetic diversity of Apidae (Apoidea, Anthophila) and factors, which influence genetic diversity of this family. This thesis represents anthhropogenic impact, such as urbanization and fragmentation, and impact, which was not caused by human population, such as, climate change and parasite impact, on bee population. Part of this thesis is created by bee life overview and basic information about population genetics. The aim of this work is finding extent of declining pollinator problem, especially wild bees and also naming the bacic methods, which are used in this work. Key words: population, DNA analysis, threats, conservation genetics, bees, biogeography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Beranová 638 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Beranová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Beranová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Straka, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. 152 kB