velikost textu

Modelování populační dynamiky rostlin a možnosti propojení populačních dat s daty o prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování populační dynamiky rostlin a možnosti propojení populačních dat s daty o prostředí
Název v angličtině:
Modeling population dynamics of plants and possibilities of connecting population data with data on environmental conditions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Hrušková
Vedoucí:
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Dostálek, Ph.D.
Id práce:
208440
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Populační dynamika, modely populační dynamiky, parametrizace modelů, klima, environmentální faktory, kuřička hadcová, stochasticita
Klíčová slova v angličtině:
Population dynamic, population dynamic models, parametrization of models, climate, environmental drivers, Minuartia smejkalii, stochasticity
Abstrakt:
Abstrakt Dynamika rostlinných populací je ovlivňována klimatickými faktory a faktory prostředí. Pro pochopení chování rostlinných populací a zjištění jejich vývoje je klíčové identifikovat tyto faktory a popsat jejich vliv na populační dynamiku rostlin. V populační biologii jsou využívány modely, které dokáží odhadnout vývoj populace na základě dat o chování jedinců v populaci. V současné době je snaha o zahrnutí faktorů prostředí a klimatu těchto modelů, což činí odhady vývoje populací přesnější a reálnější a současně umožní předpovídat vliv měnících se podmínek na dynamiku populací. Tvorba reálných modelů je důležitá při definování vhodného managementu na lokalitách s výskytem ohrožených druhů, kdy je třeba cílit management na kritické přechody mezi stádii životního cyklu. Odpověď na otázku, který životní přechod mezi stádii je nejzranitelnější, dávají výše zmíněné modely. Tato bakalářská práce je literární rešerší, která uvádí stručný přehled aktuálně využívaných populačních modelů a snaží se uvést jejich stručnou charakteristiku. Dále uvádí příklady faktorů, které ovlivňují populační dynamiku rostlin a popisuje možnosti propojení dat o prostředí a populační dynamice druhů. V závěru práce je stručně charakterizován výzkum druhu kuřička hadcová (Minuartia smejkalii). Vliv faktorů prostředí a klimatu na kuřičku a modelování populační dynamiky druhu je tématem budoucí diplomové práce. Klíčová slova: Populační dynamika, modely populační dynamiky, parametrizace modelů, klima, environmentální faktory, kuřička hadcová, stochasticita
Abstract v angličtině:
Abstract Dynamics of plant populations is influenced by climate and habitat conditions. To understand performance of plant populations and to find out their possible future development, it is important to identify these drivers and to describe their impact. Based on data of performance of individuals in a population, models are used to predict the population development. Nowadays there are efforts to include environmental drivers and climate changes into population models, which make estimations of population development more exact and realistic. It is important to define a suitable management on locations with endangered species and to target the management on critical transitions between life stages which impact the population development the most. These models indicate the most vulnerable transition stages of a life cycle. This bachelor thesis is a literature review which provides a brief summary of the current population models and it is trying to give their brief characteristics. It also provides examples of drivers which influence the dynamics of plant populations and describes possibilities of connecting environmental data and species population dynamics. The final part of the thesis briefly explains the research which is being done on the species Minuartia smejkalii. The influence of climate and environmental factors on Minuartia smejkalii and population dynamics modelling is the topic of the future diploma thesis. Key words: Population dynamic, population dynamic models, parametrization of models, climate, environmental drivers, Minuartia smejkalii, stochasticity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Hrušková 1.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Hrušková 256 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Hrušková 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Hrušková 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Dostálek, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 152 kB