velikost textu

Starověké základy utopiky a filosofický utopismus ve vybraných spisech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Starověké základy utopiky a filosofický utopismus ve vybraných spisech
Název v angličtině:
Ancient basics of utopia and philosophical utopism in selected writings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lubomír Dolák
Vedoucí:
PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
Id práce:
208423
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
utopismus, idea, společnost, ideální vládce
Klíčová slova v angličtině:
utopism, idea, society, the ideal ruler
Abstrakt:
Abstrakt Rozbor a reflexe vybraných utopických spisů s cílem představit utopii jako naději pro společnost o možnosti existence lepších světů, i jako cenný historický pramen z období, ve kterých žili jejich autoři. Představení utopie jako fiktivního, umělého místa s ideálním společenským zřízením, přisouzeným mu jejich autory, a zaměření se, s použitím sondy osobního výběru, zejména na společenské uspořádání, majetek a náboženství v těchto „ideálních“ státech. Podání uceleného a přehledného zpracování celé tématiky od její obecné charakteristiky, přes rozbor vybraných spisů až po závěrečnou reflexi. Stručná charakteristika obsahu práce: „Fantastická plavba korábem emocí a rozumu pod kormidlem dávných filosofů po rozlehlých oceánech kritiky společenských poměrů do nitra ideálních států.“
Abstract v angličtině:
Abstract Analysis and reflection of selected utopian writings with the aim of presenting utopia as a hope for society about the possibility of the existence of better worlds, as well as a valuable historical source from the times when their authors lives. Introducing utopia as a fictious, artificial place with ideal social structure, attributed to its their authors, and focusing, with use the probe of personal choice, especially regarding the social order, property and religion in these “ideal” states. Submitting a comprehensive and well-arranged elaboration of the whole topic from its general characteristics, through the analysis of selected writings to the final reflection. Brief characteristics of the work content: “Fantastic voyage of the barque of emotions and reason under the rudder of ancient philosophers on the vast oceans criticizing the social conditions inside the soul of the ideal states.”
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lubomír Dolák 804 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lubomír Dolák 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lubomír Dolák 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 524 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB