velikost textu

Analýza programů školské primární prevence rizikového chování zaměřených na problematiku užívání energetických nápojů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza programů školské primární prevence rizikového chování zaměřených na problematiku užívání energetických nápojů.
Název v angličtině:
Analysis of the programs of primary school prevention of risky behavior focused on the problem of using energy drinks.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Kubičová
Vedoucí:
Mgr. Roman Gabrhelík, PhD.
Oponent:
Mgr. Adam Kulhánek
Id práce:
208387
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Primární prevence rizikového chování – děti a dospívající – energetické nápoje – zdravotní rizika
Klíčová slova v angličtině:
Primary prevention of risk behavior - children and adolescents - energy drinks – health risks
Abstrakt:
ABSTRAKT Východiska: Desetina českých školáků do 15 let má sklony k rizikové konzumaci energetických nápojů (užívání 2 a více za týden). Zhruba 30 tisíc mladých Čechů tedy ohrožují jak zdravotní rizika, tak další faktory, které s jejich pitím souvisí. Pozice energetických nápojů na českém trhu neustále posiluje i kvůli politické nečinnosti, jelikož na rozdíl od jiných zemí u nás zatím nedochází k regulaci prodeje ani reklamy těchto výrobků. Cíle: Cílem výzkumné studie je zjistit míru poskytování školských primárně preventivních programů zaměřených na problematiku užívání energetických nápojů na území České republiky. Metody: Má diplomová práce má charakter kvantitativního výzkumného přístupu. Sběr dat byl zajištěn prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku. Výzkumný soubor byl ze základního souboru zvolen účelovým výběrem. Na výzkumu participovalo 36 z celkových 59 certifikovaných poskytovatelů všeobecné primárně preventivních programů působících na území ČR. Metoda vytváření trsů byla použita k následné analýze dat. Výsledky: Z výsledků výzkumu lze konstatovat, že nadpoloviční většina poskytovatelů se v rámci preventivních programů aktivně věnuje problematice energetických nápojů. Pouze jeden z nich nabízí samostatný program na dané téma. Ostatní se tématem zabývají v jiných preventivních blocích týkajících se zejména závislostního chování či zdravého životního stylu. Téměř všichni poskytovatelé, i ti, kteří se danému tématu v rámci prevence nevěnují, považují téma za aktuální a potřebné. Závěry: Téma energetických nápojů je aktuálním fenoménem, a to zejména v určitých krajích ČR. Z výzkumu vzešel zájem o vznik metodiky k danému tématu, což vytváří prostor pro návaznou práci a možnou implikaci tohoto výzkumu do praxe. KLÍČOVÁ SLOVA Primární prevence rizikového chování – děti a dospívající – energetické nápoje – zdravotní rizika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Background: A tenth of Czech schoolchildren under 15 are prone to risky consumption of energy drinks (use 2 or more per week). Approximately 30 000 young Czechs are therefore endangered by both health risks and other factors related to their drinking. The position of energy drinks on the Czech market is constantly strengthening due to political inactivity, as unlike other countries, the sale and advertising of these products has not been regulated yet. Objectives: The aim of the research study is to find out the level of provision of school primary prevention programs focused on the issue of energy drinks use in the Czech Republic. Methods: My diploma thesis has the character of a quantitative research approach. Data collection was provided through an anonymous electronic questionnaire. The research sample was chosen from the basic sample by special-purpose selection. 36 of the 59 certified providers of general primary prevention programs operating in the Czech Republic participated in the research. The tuft formation method was used for subsequent data analysis. Results: From the results of the research it can be stated that more than half of the providers actively deal with the issue of energy drinks within the framework of preventive programs. Only one of them offers a separate program on the subject. Others deal with the topic in other preventive blocks, particularly related to addictive behavior or a healthy lifestyle. Almost all providers, even those who do not address the topic in the prevention, consider the topic current and necessary. Conclusions: The topic of energy drinks is a current phenomenon, especially in certain regions of the Czech Republic. The research has resulted in interest in the development of a methodology on the given topic, which creates space for subsequent work and possible implication of this research into practice. KEYWORDS Primary prevention of risk behavior - children and adolescents - energy drinks – health risks
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Kubičová 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Kubičová 564 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Kubičová 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Kubičová 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adam Kulhánek 459 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 749 kB