velikost textu

Problematika způsobilosti k řízení motorového vozidla u pacientů se závislostí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika způsobilosti k řízení motorového vozidla u pacientů se závislostí
Název v angličtině:
Problems of driving ability in addicted patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Žaneta Olšanská
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Svěcená
Oponent:
Mgr. Petr Matoušek
Id práce:
208382
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řidičské oprávnění, způsobilost k řízení, závislost, návykové látky
Klíčová slova v angličtině:
driving license, driving ability, addiction, addictive substance
Abstrakt:
ABSTRAKT Každý, komu je diagnostikována závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách, přichází o zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Všichni lékaři mají povinnost oznamovat obecnímu úřadu pacienty, u kterých se dozví, že nejsou zdravotně způsobilí k řízení motorových vozidel, ale přesto vlastní řidičské oprávnění (Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Rozhodně ovšem nelze říci, že každý, kdo nastoupí do léčby, přijde o řidičské oprávnění. Cílem této práce bylo zjistit, v jaké míře dochází k odebírání řidičských průkazů u osob léčících se ze závislosti na návykových látkách a zjistit, jestli k tomuto odebírání dochází právě na základě oznamovací povinnosti lékařů. Byly stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza byla, že o řidičské oprávnění přišlo méně než polovina respondentů. Druhá hypotéza byla, že k odebrání řidičského oprávnění z důvodu pozitivního testu na návykové látky docházelo častěji, než k odebrání na základě nahlášení lékaře pro ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Data byla získána prostřednictvím anonymního dotazníku, který byl rozdán pacientům v léčbě se závislostí. Celkem tento dotazník vyplnilo 235 respondentů. Počet respondentů, kteří vlastnili v současnosti nebo v minulosti řidičské oprávnění, byl 164. Celkem 96 z nich o něj přišlo. Jako nejčastější důvod pro ztrátu řidičského oprávnění uváděli, že byli testováni policií během jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, odpovědělo tak 46 respondentů. Dalších 20 respondentů uvedlo, že způsobili dopravní nehodu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a 17 respondentů odpovědělo, že je lékař nahlásil pro ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení. Zbylých 13 respondentů uvádělo jiné důvody. Z těchto výsledků vyšlo najevo, že první hypotéza byla vyvrácena a druhá naopak potvrzena. Závěrem výzkumu bylo zjištění, že k odebírání řidičských průkazů na základě oznamovací povinnosti lékařů dochází, ale není to pravidlem. Faktorů, které ovlivňují, zda k nahlášení dojde, bude pravděpodobně víc. Nabízí se tedy možnost dalšího výzkumu, který by vedl k objasnění těchto faktorů. KLÍČOVÁ SLOVA Řidičské oprávnění – způsobilost k řízení – závislost – návykové látky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Anyone who is diagnosed with an addiction to alcohol or other addictive substances loses his/her medical fitness to drive motor vehicles. Every physician is obliged to notify the municipal authority concerning patients about whom s/he learns that s/he is not fit to drive a motor vehicle but still possess a driving licence. However, it cannot be said that everyone who enters treatment will automatically lose his/her driving licence. The aim of this work was to find out to what extent driving licences are being withdrawn from people who are addicted to addictive substances and to find out if this takes place on the basis of the physicians’ reporting duty. Two hypotheses have been established. The first hypothesis was that less than half of the respondents lost their driving licence. The second hypothesis was that the withdrawal of a driving licence due to a positive test for addictive substances was more frequent than withdrawal based on a physician’s report concerning the loss of fitness to drive motor vehicles. Data was obtained through an anonymous questionnaire that was distributed to patients in addiction treatment. In total 235 respondents completed this questionnaire. The number of respondents who currently or in past possess(ed) the driving licence was 164. A total of 96 lost it. As the most common reason for losing their driving licence, they said that they were tested by the police while driving under the influence of alcohol or other addictive substances (46 respondents). Another 20 respondents reported that they caused an accident under the influence of alcohol or other addictive substances and 17 respondents said that they had been reported by the physician for loss of fitness to drive. The remaining 13 respondents stated other reasons. These results suggested that the first hypothesis was refuted and the second hypothesis confirmed. The conclusion of the research was the finding that the withdrawal of driving licences on the basis of the physician’s reporting obligation takes place but is not the rule. There are likely to be more factors that influence the reporting. There is, therefore, the possibility of further research to clarify these factors. KEY WORDS Driving licence – driving ability – addiction – addictive substance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Žaneta Olšanská 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Žaneta Olšanská 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Žaneta Olšanská 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Svěcená 981 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Matoušek 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 748 kB