velikost textu

Parkinsonova choroba a cirkadiánní systém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Parkinsonova choroba a cirkadiánní systém
Název v angličtině:
Parkinson's disease and circadian system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Turečková
Vedoucí:
Mgr. Jitka Škrabalová
Oponent:
Mgr. Barbora Černá
Id práce:
208381
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cirkadiánní systém, spánek, melatonin, Parkinsonova choroba, porucha chování v REM spánku
Klíčová slova v angličtině:
circadinan system, sleep, melatonin, Parkinson’s disease, REM sleep behaviour disorder
Abstrakt:
Abstrakt: Parkinsonova choroba patří mezi jedno z nevyléčitelných a ne zcela objasněných onemocnění. Tato choroba vzniká v důsledku úbytku dopaminergních neuronů v bazálních gangliích. Dopamin v bazálních gangliích nepřímo ovlivňuje motorické funkce a transkripčně-translační smyčky hodinových genů. Parkinsonovu chorobu doprovázejí motorické a nemotorické příznaky. Mezi nemotorické příznaky patří například cirkadiánní a spánkové poruchy. Cirkadiánní abnormality jsou spojené s poklesem hladiny melatoninu a exprese hodinových genů BMAL1 a Per1 v nočních hodinách. Spánkové poruchy jsou doprovázeny abnormalitami v NREM i REM spánku. Narušení nejhlubšího stadia NREM spánku vede k progresi poruch motorických funkcí. V REM spánku se objevuje onemocnění související se ztrátou svalové atonie, která je pro REM spánek typická. Toto onemocnění se nazývá porucha chování v REM spánku a v mnoha studiích je označována za prodromální stadium Parkinsonovy choroby. Pro snížení motorických příznaků Parkinsonovy choroby se používá lék zvaný L-DOPA, jeho podávání je ale spojeno s nežádoucími vedlejšími účinky. Příznivý efekt přináší i světelná terapie, která je navíc prostá vedlejších účinků. Porucha chování v REM spánku je léčena klonazepamem, ale ukazuje se, že jeho vhodnější náhradou by mohl být melatonin, který dokáže obnovit svalovou atonii během REM fáze.
Abstract v angličtině:
Abstract: Parkinson's disease is one of the incurable and not fully understood disease. This disease is developing due to the loss of dopaminergic neurons in the basal ganglia. Dopamine in the basal ganglia indirectly affects motor functions and transcriptional-translational loops of clock genes. Parkinson's disease is accompanied by motor and non-motor symptoms. Non-motor symptoms include, for example, circadian and sleep disorders. Circadian abnormalities are associated with a decrease of the melatonin levels and expression of the BMAL1 and Per1 clock genes at night. Sleep disorders are connected with abnormalities in NREM and REM sleep. Disruptions of the deepest stage of NREM sleep lead to the progression of motor function disorders. During REM sleep occurs a disease associated with the loss of muscular atonia, which is typical for REM sleep. This disease is called REM sleep behaviour disorder, and in many studies, it is referred to as the prodromal stage of Parkinson's disease. A drug called L-DOPA reduces the motor symptoms of Parkinson’s disease, but its administration is associated with unwanted side effects. The beneficial effect also has light therapy, which is free of side effects. REM sleep behaviour disorder is treated with clonazepam, but melatonin could be more appropriate substitute, because it can restore muscle atonia during the REM phase.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Turečková 974 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Turečková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Turečková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jitka Škrabalová 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Černá 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 153 kB