velikost textu

Základní milníky života v judaismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Základní milníky života v judaismu
Název v angličtině:
Fundamental Milestones of Life in Judaism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Salačová
Vedoucí:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
Id práce:
208370
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Judaismus, náboženství, zvyky, obřady, život
Klíčová slova v angličtině:
Judaism, religion, habits, rituals, life
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce Základní milníky života v judaismu se zabývá, jak již název napovídá, hlavními přechodovými rituály v judaismu z hlediska religionistiky, jako jsou narození, bar/bat micva, svatba a smrt, které jsou v životě každého ortodoxního Žida či Židovky velice důležité, neboť každý přechod pro ně znamená určité situování do světa, tedy to, jak ve světě jsou. Cílem diplomové práce je především charakterizovat a popsat tyto jednotlivé milníky židovského života, ale mimo to také zachytit, jak vznikaly a jak se vyvíjely. Předně však budou uvedeny stručné dějiny Židů, neboť bez tohoto kontextu by byl život v judaismu, tak, jak ho Židé žijí, jen těžko pochopitelný. Následuje charakteristika judaismu jako náboženství a poté se již diplomová práce bude věnovat samotným přechodovým rituálům a jejich významu pro život v judaismu. Popis těchto stěžejních okamžiků v životě Žida by pak měl vést k pochopení smyslu života tak, jak ho vnímají Židé.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis named Fundamental Milestones of Life in Judaism deals, as the title of the diploma thesis suggests with the main transitional rituals in Judaism in terms of religious studies such as birth, bar / bat mitzvah, wedding and death as all these milestones are very important in the life of every Orthodox Jew or Jewess because each of these transitions means for them a certain position in the world, that means, that they know and realize their position in the world. One of the aim of this thesis is to characterize and describe these particular and specific milestones of Jewish life and also, the diploma thesis depicts their history and their development over time. To the beginning, we will describe the history of the Jews, because without this context, life in Judaism, as the Jews live, is really hard to understand. This chapter is followed by the characteristics of Judaism as a religion and then the thesis will focus on the transition rituals themselves and their importance for life in Judaism. The description of these key moments in a Jew's life should then lead to an understanding of the meaning of life as perceived by the Jews themselves.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Salačová 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Salačová 235 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Salačová 149 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Rybák, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 520 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB