velikost textu

Překážky ve spolupráci zákonných zástupců v Krajské adiktologické ambulanci a poradně pro děti a dorost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překážky ve spolupráci zákonných zástupců v Krajské adiktologické ambulanci a poradně pro děti a dorost
Název v angličtině:
Obstacles in Cooperation with Legal Representatives at Regional Ambulance for Adddictions in Children and Youth.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Diaraye Baldé
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová
Oponent:
Mgr. Kateřina Svěcená
Id práce:
208369
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
práce s rodinou – rodinná terapie – motivace – spolupráce – adiktologická ambulance
Klíčová slova v angličtině:
family based treatment – family therapy – motivation – engagement – adictology ambulance
Abstrakt:
Abstrakt: Východiska: Teorie a výzkumy dokazují, že zapojení rodiny do léčby má pozitivní vliv na profit mladistvého z léčby. Přimět zákonné zástupce, aby na léčebném procesu participovali, je ale výzvou pro odborníky. Motivace členů k účasti na léčbě v jejím procesu kolísá. Vliv má dobrovolnost léčby, či nařízení třetí stranou. I když je v Krajské adiktologické ambulanci a poradně pro děti a dorost spolupráce zákonných zástupců podmínkou léčby, tak je obtížné je ke kooperaci motivovat. Cíl: Cílem je zjistit, jak zákonní zástupci dětských klientů vnímají spolupráci s KAAPDD, kde shledávají překážky lepší spolupráce a jak vnímají vlastní roli na procesu úzdravy dítěte. Metody: Pro realizaci výzkumu byl zvolen kvalitativní přístup. S respondenty bylo vedeno polo-strukturované interview a provedena interpretace dat z karet a UniDat. Jako metoda tvorby dat byla zvolena metoda zachycení vzorců. Data byla sbírána v období 05/18 – 11/18. Výsledky: Z výzkumu vyšlo najevo, že pro zákonné zástupce je hlavním motivačním prvkem moment krize, kdy si sami neví s náročnou situací rady. V KAAPDD dostanou potřebné informace a podporu. Největší překážky se ukázaly být praktické – vzdálenost, obtížná dostupnost, nemožnost nechat si pohlídat malé dítě či dlouhá pracovní doba zákonných zástupců. Vzhledem k nízkému věku svých dětí/svěřenců vidí svou roli v léčbě jako důležitou, ale uvědomují si odpovědnost za proces u svého potomka. Závěry: Mezi doporučení, která vzešla z výzkumu, lze zařadit: odstranění praktických překážek (zvýšení viditelnosti ambulance, projekt na hlídání dětí), zaměření na bližší zkoumání zákonných zástupců klientů, kteří méně spolupracují, snaha dopomoci jim saturovat vybrané potřeby a ř ešit i další náročné obtíže – jako např. psychiatrická onemocnění, se kterými se potýkají. Klíčová slova: práce s rodinou – rodinná terapie – motivace – spolupráce – adiktologická ambulance
Abstract v angličtině:
Abstract: Background: Theory and research declares that family memberes engagement in adolescent treatment has positive impact on treatment outcomes. To get the famillies engaged is quite challenging for proffesionals in addiction treatment services. Motivation of individual members fluctuate a lot. The impact on treatment is due to the voluntarity of treatment or recomendation of a third side. Even dough engagement of legal representatives is declared condition of treatment in Regional Ambulance for Adddictions in Children and Youth, it is complicated to motivate them for cooperation. Aims: The aim of the thesis is to find out how the legal representatives percieve cooperation with outpatient services, if they percieve any obstacles in getting more involved and to find out, what is their view on adolescent´s profit from treatment. Methods: For the research a qualitative approach was used in the form of semi- structured interview and interpretation of the data from client files and UniData program. Data collection took work during 05/18-11/18. For the data analysis the method of gestalts was used. Results: Thesis has shown that the main motivational element was some crisis of legal representatives, when they didn´t know how to solve demanding situation. The main obstacles are the technical ones like distance of outpatient services, difficult accessibility, impossiblity of babysiting their small children, long working hours. Due to the low age of their children they percive the importance of their own cooperation, but the main responsibility lays on their kids. Conclusion: The main recomendation is to remove practical obstacles – get to know better where the ambulance is, write a project for babysiting. Do more ressearch about problematic clients who are less engaged. Focus at all difficult problems a one time. Try to help them to find for exapmle psychiatric help for themselves. Key words: family based treatment – family therapy – motivation – engagement – adictology ambulance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Diaraye Baldé 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Diaraye Baldé 191 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Diaraye Baldé 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Diaraye Baldé 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Svěcená 1.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 748 kB