velikost textu

Příjem vápníku u jedinců s dietním omezením mléka a mléčných výrobků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příjem vápníku u jedinců s dietním omezením mléka a mléčných výrobků
Název v angličtině:
Calcium intake in individuals with dietary restrictions of milk and dairy foods
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Novák
Vedoucí:
MUDr. Eva Meisnerová
Oponent:
MUDr. Ivan Raška, Ph.D.
Id práce:
208361
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vápník, výživa, osteoporóza, osteomalacie, rachitida, laktózová intolerance, alergie na bílkovinu kravského mléka
Klíčová slova v angličtině:
calcium, nutrition, osteoporosis, osteomalatia, rachitis, lactose intolerance, cow´s milk protein allergy
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl zmapovat příjem vápníku u jedinců s omezeným nebo úplně vyloučeným příjmem mléka a mléčných výrobků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z velké části ze zahraničních vědeckých článků a popisuje vápník z mnoha pohledů. Informuje o celé řadě jeho funkcí v různých oblastech lidského těla, přibližuje jeho metabolismus a faktory, které ho ovlivňují. Stejně tak popisuje homeostázu a uvádí, co se stane, když dojde k jejímu narušení. Kromě toho práce rozvádí onemocnění související s poruchou kalciofosfátového metabolismu, jako jsou osteoporóza, osteomalacie a rachitida a mimo jiné i laktózovou intoleranci a alergii na bílkovinu kravského mléka, tedy onemocnění vyžadující restrikci mléka a mléčných výrobků. Dále se se v teoretické části můžeme dočíst o obsahu a využitelnosti vápníku v různých potravinách a najdeme zde i doporučené denní dávky s ohledem na věk a pohlaví jedince. Praktická část se formou dotazníkového šetření snaží zjistit, jaký je příjem vápníku ve výzkumném souboru. Mimo jiné se zaměřuje na životní styl respondentů a s ním související rizikové faktory onemocněních jako je osteoporóza. V potaz bere i další rizikové faktory osteoporózy, zejména onemocnění a užívání léků s možným vlivem na kalciofosfátový metabolismus a také výskyt nízkozátěžových zlomenin. Neopomíjí ani informovanost respondentů ohledně zásad příjmu zmíněného minerálu a v neposlední řadě zkoumá, zda účastnící výzkumu užívají suplementy obsahující vápník, neboť je to ve většině případů laktózové intolerance a alergie na bílkovinu kravského mléka nezbytné. Výsledky ohledně příjmu vápníku vyšly znepokojivě. V porovnání s doporučeným příjmem stanoveným na 1000 mg dosahuje průměrná hodnota příjmu vápníku v souboru přibližně 467 mg za den, což není ani polovina doporučeného množství. U 18 % jedinců se denní příjem vápníku nevyšplhá ani na 200 mg za den. Na druhou stranu, výsledky vycházející z otázek týkajících se životního stylu respondentů a onemocněních a léků, které by mohli ovlivnit metabolismus vápníku, byly celkem uspokojivé. Ve výzkumném souboru převažovali nekuřáci, stejně tak dopadl abusus alkoholu. Většina respondentů provozuje pravidelně pohybovou aktivitu, má dostatečný pitný režim a dostatek spánku. BMI respondentů se také většinou pohybovalo v normě nebo v rozmezí nadváhy, rizikových hodnot dosahovala jen malá část souboru. Co se týče onemocnění a užívání léků s možným vlivem na metabolismus vápníku, jsou výsledné hodnoty rovněž optimistické. Klíčová slova: vápník, výživa, osteoporóza, osteomalacie, rachitida, laktózová intolerance, alergie na bílkovinu kravského mléka
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of my master´s thesis is to research calcium intake in individuals with partial or complete dietary restriction of milk and dairy products. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part mostly originates from foreign scholarly articles and describes calcium from various points of view. This part informs about calcium´s functions in different parts of a human body, describes its metabolism and factors that could alter it. Furthermore, it describes homeostasis and results of homeostasis corruption. Additionally, this thesis analyses disorders related to calcium phosphate metabolism disorder like osteoporosis, osteomalatia and rachitis. Another disorder analyzed is lactose intolerance and cow´s milk protein allergy which are disorders requiring restriction of milk and dairy products. The theoretical part also discusses content and efficiency of calcium in different articles of nutrition as well as daily recommended dosages appropriate for age and sex of individual. The practical part consists of a questionnaire aimed at calcium intake in researched group. Among other things the questionnaire investigates lifestyle of respondents and lifestyle connected risk factors of disorders like osteoporosis. It considers other osteoporosis risk factors such as disorders, intake of medication altering calcium phosphate metabolism and occurrence of compression fractures. Discusses the knowledge of respondents of principles of calcium intake and researches if respondents are taking calcium supplements that are necessary in most cases of lactose intolerance and cow´s milk protein allergy. The calcium intake results were alarming. In comparison with recommended daily dosage of 1000 mg, the average dosage of calcium intake in participant is reaching only 467 mg per day, which is not even the half of recommended dosage. In 18% of participants the daily intake of calcium is lower that 200 mg per day. On the other hand, results coming from questions about lifestyle of respondents and medication and disorders that could alter the metabolism of calcium were satisfactory. Most respondents were non-smokers and didn´t drink any alcohol. The majority of respondents regularly participates in physical activity, have good water intake and have enough sleep. The BMI of respondents was mostly in norm or in overweight spectrum, only a small part of the group was in risk numbers. Optimistic results were also found in answers concerning disorders and usage of medication with influence on calcium metabolism. Key words: calcium, nutrition, osteoporosis, osteomalatia, rachitis, lactose intolerance, cow´s milk protein allergy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Novák 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Novák 186 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Novák 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Novák 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eva Meisnerová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ivan Raška, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 749 kB