velikost textu

Sebepojetí školní úspěšnosti u žáků s poruchou autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebepojetí školní úspěšnosti u žáků s poruchou autistického spektra
Název v angličtině:
The Academic Self-concept of a Pupils with an Autistic Spectrum Disorder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Kolečková
Vedoucí:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Čáp
Id práce:
208356
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
porucha autistického spektra|sebepojetí|akademické sebepojetí|školní úspěšnost|self-efficacy
Klíčová slova v angličtině:
Autism Spectrum Disorder|self-concept|academic self-concept|school success|self- efficacy
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem diplomové práce je sebepojetí školní úspěšnosti u žáků s poruchou autistického spektra. Soustředí se na akademické sebepojetí a akademickou self-efficacy jako na dva důležité a související pojmy, které vzájemně porovnává. Z několika málo výzkumů, které jsou dostupné, vyplývá, že žáci s poruchou autistického spektra mají v určitých oblastech nižší sebepojetí školní úspěšnosti než běžní žáci v různých oblastech. Výzkumný projekt si kladl za cíl porovnat sebepojetí školní úspěšnosti v jednotlivých kategoriích u žáků s poruchou autistického spektra s normativním vzorkem běžných žáků a žáků s jinými obtížemi. Byla použita dotazníková metoda a rozhovor. Z výsledků výzkumného projektu vyplývá, že děti s poruchou autistického spektra mají vyšší sebepojetí pouze u pravopisu než běžné děti. Zároveň mají vyšší sebepojetí v matematice, čtení, pravopisu, psaní, sebedůvěře a celkovém skóru než dyslektické děti. Oproti dětem s lehkou mozkovou dysfunkcí mají statisticky vyšší sebepojetí u celkového skóru a matematiky. Zbylé škály neukázaly statisticky významný rozdíl. Z rozhovoru také vyplynulo, že zhruba 40% dětí s poruchou autistického spektra nemá rádo matematiku a zároveň 40% dětí s poruchou autistického spektra matematika nejde. KLÍČOVÁ SLOVA porucha autistického spektra, sebepojetí, akademické sebepojetí, školní úspěšnost, self- efficacy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of this thesis is the self-concept of school success of a pupils with autism spectrum disorder. It focuses on academic self-concept and academic self-efficacy as two important and related concepts. These concepts are also compared. We know from available researches that pupils with autism spectrum disorder have lower self-concept in some areas than normal pupils. This research project aimed to compare the self- concept of school success with pupils with autism spectrum disorder with a normative sample of normal pupils and also with pupils with other difficulties in each category. Questionnaire method and interview were used. The results show that child with autism spectrum disorder have just a higher self-concept of orthography than normal child. Also they have higher self-concept at maths, reading, orthography, writing, self- confidence and global score of self-concept than dyslexic child. Next they have higher global self-concept and self-concept of maths than child with mild brain dysfunction. The others scales showed no statistically significant difference. The interview showed that about 40% of children with autism spectrum disorder don’t like math and 40% of children with autism spectrum disorder have problem in maths. KEY WORDS Autism Spectrum Disorder, self-concept, academic self-concept, school success, self- efficacy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kolečková 14.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Kolečková 169 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kolečková 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kolečková 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Čáp 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 152 kB