velikost textu

Změny povrchové teploty vody v Severním Atlantiku v posledních dekádách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny povrchové teploty vody v Severním Atlantiku v posledních dekádách
Název v angličtině:
Recent changes of sea surface temperature in the North Atlantic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Kodetová
Vedoucí:
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Milada Šandová
Id práce:
208354
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropa, povrchová teplota vody, Severní Atlantik, srážky, teplota vzduchu
Klíčová slova v angličtině:
air temperature, Europe, North Atlantic, precipitation, sea surface temperature
Abstrakt:
Abstrakt Změny povrchové teploty vody (SST) jsou pozorovány ve všech světových oceánech a je zřejmé, že tyto změny ovlivňují klima na pevninách. Tato bakalářská práce se zabývá změnami SST v Severním Atlantiku (SA) a jejich vlivem na klima v Evropě. V první části je popsána fyzicko-geografická charakteristika SA do které spadá jeho členění, charakteristika dna a pobřeží, prostorové rozložení teploty vody a salinity. Zahrnuje také popis atmosférické cirkulace, ke které dochází nad SA, a samotnou cirkulaci uvnitř SA. Druhá část práce se zaměřuje nejprve na SST a způsoby jejího měření, dále na Atlantickou multidekádní oscilaci (AMO), dlouhodobé změny SST a následně na dopad těchto změn vzhledem ke klimatu v Evropě. Výsledky studií ukazují, že největší vliv změn SST v SA je v letních měsících, kde dochází k největším anomáliím teplot vzduchu a srážek v souvislosti s fázemi AMO a také se Severoatlantickou oscilací. Klíčová slova: Evropa, povrchová teplota vody, Severní Atlantik, srážky, teplota vzduchu
Abstract v angličtině:
Abstract Sea surface temperatures (SST) have been changing in all world's oceans in the last decades; these changes have an impact on the continental climate. This bachelor thesis focuses on the recent changes of SST in the North Atlantic and their influence on the climate change in Europe. The first part of the thesis describes the physical-geographical characteristics of the North Atlantic. It consists of its divisions, bottom and coastal characteristics, spatial distributions of the water temperature and a water salinity. It also includes a description of the atmospheric circulation that occurs over the North Atlantic and the circulation inside of the North Atlantic. The second part of the bachelor thesis focuses on the SST and its measurement, Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) and a long-term changes which occur, and furthermore on the impact of these changes on the climate change in Europe. The results of the studies have shown that the biggest impact of SST changes in the North Atlantic is visible during summer months. These are the times of the greatest anomalies in the temperatures and precipitation, either on the positive or negative scale, depending on the phase of AMO or North Atlantic Oscillation. Key words: air temperature, Europe, Noth Atlantic, precipitation, sea surface temperature
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kodetová 3.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kodetová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kodetová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milada Šandová 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Radan Huth, DrSc. 153 kB