velikost textu

Čtení knih u žáků se sluchovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čtení knih u žáků se sluchovým postižením
Název v angličtině:
Reading books in pupils with hearing impairment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Przeczková
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
208349
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtenářství, čtenářská gramotnost, žák se sluchovým postižením, neslyšící, český jazyk, český znakový jazyk, čtení s porozuměním
Klíčová slova v angličtině:
Readership, Reading Literacy, Pupil with Hearing Impairment, Deaf, Czech Language, Czech Sign Language, Reading Comprehension
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá čtenářstvím žáků se sluchovým postižením, jejich oblibou čtení knih na 2. stupni základní školy pro sluchově postižené vzhledem k jejich specifikům, která vyplývají z jejich postižení. Nejprve je práce věnovaná čtenářské gramotnosti a čtenářství obecně, jeho ukotvení ve vzdělávání a pohledu na sluchové postižení v rámci dvou disciplín. V rámci práce jsou také popsány nejznámější výzkumy týkající se čtenářské gramotnosti a čtenářství. Poté jsou témata čtenářství a čtenářská gramotnost úzce zaměřena na žáky se sluchovým postižením, což také úzce souvisí s problematikou nabývání jazyka majority u osob se sluchovým postižením i kvůli rozdílům mezi českým jazykem a českým znakovým jazykem. Dále je zařazena analýza dat a interpretace výsledků výzkumného šetření, které bylo uskutečněno na základních školách pro sluchově postižené prostřednictvím dotazníků pro žáky a jejich pedagogy. Z výstupů výzkumného šetření lze vyvodit některá specifika typická pro neslyšící žáky ve vztahu k četbě, ale také shodné prvky, které byly nalezeny při porovnání s výzkumem čtenářství u slyšících žáků v České republice.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the reading of pupils with hearing impairment, popularity of reading books at the 2nd level of primary school for the hearing impaired based on their specifics, which arise from their disability. Firstly, the thesis is devoted to reading literacy and reading in general, its anchoring in education and the view of hearing impairment in two disciplines. The thesis also describes the best-known research on reading literacy and reading. After that, reading and reading literacy topics are closely focused on pupils with hearing impairment, which is also closely related to the issue of acquiring the language of the majority among people with hearing impairment also due to the differences between Czech language and Czech sign language. Furthermore, the analysis of data and interpretation of the results of the research carried out at primary schools for the hearing impaired by means of questionnaires for pupils and their teachers is included. Some of the specifics typical for deaf pupils in relation to reading can be deduced from the outcomes of the research, but also the same elements that were found when compared with the research of reading by the hearing pupils in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Przeczková 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Przeczková 483 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Przeczková 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Przeczková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB