velikost textu

Uplatnění expresivních terapií v oblasti psychopedie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatnění expresivních terapií v oblasti psychopedie
Název v angličtině:
Use of expressive therapies in psychopedies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Kuncová
Vedoucí:
Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS.
Oponent:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Id práce:
208346
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mentální postižení, volný čas, terapie ve speciální pedagogice, expresivní terapie, muzikoterapie, arteterapie
Klíčová slova v angličtině:
Mental disability, free time, therapies in special pedagogics, expressive therapies, music therapy, art therapy
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem této bakalářská práce je uplatnění prvků expresivních terapií u lidí s mentálním postižením. V teoretické části se čtenář v několika kapitolách seznámí s problematikou mentálního postižení, etiologií a klasifikací mentálního postižení, právy lidí s mentálním postižením, jak a kde mohou tito lidé trávit volný čas a dále se dozví základní informace o terapiích využívaných ve speciální pedagogice. Rozpracovány jsou především expresivní terapie – muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie, dramaterapie a tanečně pohybová terapie. Na tuto část navazuje část praktická, kdy je prováděno výzkumné šetření kvalitativní metodou. Pomocí nestandardizovaného, nestrukturovaného pozorování v trvání pěti měsíců, je ve Studiu Oáza, volnočasovém centru pro lidi s mentálním postižením, prováděn výzkum. Studio Oáza pořádá zájmové kroužky a aktivity pro lidi s mentálním postižením. Výzkum je realizován v rámci dvou zájmových kroužků, hudebně pohybová výchova a výtvarný kroužek, na kterých jsou využívány prvky expresivních terapií, a to muzikoterapie a arteterapie. Ze dvou skupin účastnících se těchto aktivit je vybráno po třech klientech z každé skupiny, na kterých jsou demonstrovány účinky těchto prvků expresivních terapií. Cílem výzkumu je zjištění, jak mohou prvky expresivních terapií, především muzikoterapie a arteterapie, působit na osobnost člověka s mentálním postižením. Jak ovlivní oblast emoční, oblast poznávacích procesů, paměť, koncentraci, pozornost, motoriku, estetické cítění a sociální vztahy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of this bachelor thesis is the application of elements of expressive therapies in people with mental disabilities. In the theoretical part, reader in several chapters will be acquainted with the issue of mental disability, etiology and classification of mental retardation, the rights of people with mental disabilities, how and where these people can spend their free time and reader can learn basic information about therapies used in special pedagogics. Especially expressive therapies are being described – music therapy, art therapy, bibliotherapy, drama therapy and dance movement therapy. This part is followed by the practical part, where the research is carried out by qualitative method. With a non-standardized, unstructured five-month observation, research is conducted at the Studio Oáza – the leisure time center for people with mental disabilities. Studio Oáza organizes hobby groups and activities for people with mental retardation. The research is carried out within two hobby groups, music movement education and art education, where elements of expressive therapies are used, namely music therapy and art therapy. Of the two groups involved in these activities, three clients are selected from each group to demonstrate the effects of these elements of expressive therapies. The aim of the research is to find out how elements of expressive therapies, especially music therapy and art therapy, can influence the personality of a person with mental disabilities. How it affects the emotions, cognitive operations, memory, concentration, attention, motor skills, aesthetic feeling and social relationships.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kuncová 1.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Kuncová 338 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kuncová 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kuncová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marja Annemiek Volemanová, DiS. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 153 kB