velikost textu

Vysokoškolsky vzdělaní Romové - faktory ovlivňující jejich úspěšnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vysokoškolsky vzdělaní Romové - faktory ovlivňující jejich úspěšnost
Název v angličtině:
Roma college Graduates : Success factors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šimon Zoubek
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
208339
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
romští absolventi, vzdělávání, vysoké školy, motivace ke studiu, faktory úspěchu, hodnotový systém
Klíčová slova v angličtině:
Roma graduates, education, universities, study motivation, success factors, value system
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá faktory, které během života ovlivňovaly úspěšné romské absolventy vysokých škol. Snaží se odhalit, z jakého důvodu se tito Romové dokázali vzepřít statistikám a získat univerzitní diplom. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části seznamuje čtenáře s odbornou literaturou a s východisky z ní vycházejícími. Jednotlivé kapitoly se věnují faktorům, které mají přímou souvislost se vzděláváním Romů. Konkrétně se jedná o romskou rodinu, která zásadním způsobem determinuje hodnotový systém dětí, dále se věnuje romským tradicím a zvykům, romskému jazyku, základnímu legislativnímu rámci a romským osobnostem. Praktická část se pomocí dotazníku snaží určit nejdůležitější faktory, které ovlivnily romské absolventy vysokých škol během jejich života. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda a do jaké míry jednotlivé faktory zasahovaly do rozhodování studijně úspěšných Romů. Z výzkumné části je zřejmé, že dvěma hlavními faktory byla pozitivní motivace ze strany rodičů a vidina lépe placeného zaměstnání.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis deals with factors which influenced successful Roma college graduates. It tries to reveal what are the reasons why these Roma people managed to defy statistics and get a college diploma. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part it acquaints readers with professional literature and with its resources. Particular chapters pursue factors which have a direct connection with Roma education – Roma family, which strongly determines children´s value system, Roma traditions and customs, Roma language, basic legislation and famous Roma personalities. The practical part, using a questionnaire, tries to determine the most important factors which influenced Roma college graduates during their lives. The goal of the research is to find out whether and to what extent particular factors interfered with academically successful Roma people´s decision making. From the research part, it is apparent that the two main factors were positive motivation from their parents and a vision of a higher salary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Zoubek 1.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šimon Zoubek 482 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Zoubek 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Zoubek 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 153 kB