velikost textu

Rozvoj motoriky a percepčních schopností u dětí s vývojovou dysfázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj motoriky a percepčních schopností u dětí s vývojovou dysfázií
Název v angličtině:
Development of Motor Skills and Perceptual Abilities of Children with Developmental
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Novotná
Vedoucí:
Mgr. Miroslava Kotvová
Oponent:
Mgr. Marie Komorná
Id práce:
208338
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vývojová dysfázie, percepční schopnosti, motorika, komunikace, narušená komunikační schopnost
Klíčová slova v angličtině:
Developmental Dysphasia, Perceptional Abilities, Motor Skills, Communication, Occurence of Communication Disabilities
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj motoriky a percepčních schopností u dětí s vývojovou dysfázií. Teoretická část stručně vymezuje pojmy komunikace a narušená komunikační schopnost. Nabízí popis základní problematiky týkající se vývojové dysfázie, její etiologii, symptomatologii, vymezuje typy vývojové dysfázie a její diagnostiku a terapii. Dále stručně popisuje motoriku a percepční schopnosti. Praktická část práce je zpracována jako případová studie chlapce s vývojovou dysfázií. Výzkumné šetření je kvalitativní a je zde využito pozorování, polostrukturovaný rozhovor s matkou a analýza lékařských zpráv. Cílem práce bylo ověřit autorem vypracovaný soubor cvičení a zjistit, zda jsou tato cvičení přínosná pro děti s vývojovou dysfázií. KLÍČOVÁ SLOVA vývojová dysfázie, percepční schopnosti, motorika, komunikace, narušená komunikační schopnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor´s thesis is focused on the development of motor skills and perceptual abilities of children with the developmental dysphasia. The theoretical part briefly specifies the terms communication and the impairment of communication ability. It offers a detailed description of the developmental dysphasia issue, of its etiology and symptomatology. It describes the types of the developmental dysphasia, diagnostic and therapy. Furthermore, the theoretical part briefly describes motor skills and perceptual abilities. The practical part is approached to as a case study of a boy with the developmental dysphasia. Research is qualitative with the use of observation, semi-structured interview with the mother and the analysis of medical reports. The aim of this thesis is to verify the set of exercises which was put together by the author and to ascertain whether these exercises are beneficial for children with the developmental dysphasia. KEYWORDS Developmental Dysphasia, Perceptional Abilities, Motor Skills, Communication, Occurence of Communication Disabilities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Novotná 7.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Novotná 6.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Novotná 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Novotná 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslava Kotvová 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Komorná 438 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 152 kB