velikost textu

Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale
Název v angličtině:
The use of women in football management
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Kaprálková
Vedoucí:
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Šíma
Id práce:
208329
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Kinantropologie (51-400100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
muži dominované odvětví, genderová problematika, ženy v managementu, diskriminace, faktory úspěchu, feminismus
Klíčová slova v angličtině:
male-dominated industry, gender issues, women in management, discrimination, success factors, feminism
Abstrakt:
Abstrakt Název: Uplatnění žen na manažerských pozicích ve fotbale Cíle: Cílem práce je na základě rešerše odborné literatury a hloubkových interview s manažerkami z českého fotbalového prostředí zjistit, co jim dopomohlo k uplatnění se v manažerských pozicích ve fotbalovém prostředí v České republice a jakým způsobem jejich působení v tomto prostředí ovlivňoval fakt, že jsou ženy, případně jak celou tuto problematiku osobně vnímají v kontextu českého fotbalového prostředí. Metody: K výzkumu bylo využito jako hlavní metoda polostrukturované hloubkové interview, které je zároveň podloženo triangulací a vystavěno na základě konceptualizace a operacionalizace. Data byla interpretována pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. Výsledky: Respondentky ve fotbalovém prostředí v České republice prakticky nezažily v rámci vykonávání své práce diskriminaci na pracovišti. V průběhu práce i při výběrových řízení respondentky v rámci fotbalového prostředí cítily spíše výhody, případně rovné podmínky. Nepravděpodobné získání kontaktů v rámci rané socializace formou aktivního hraní fotbalu nemusí být pro ženy automaticky nevýhodou, kontakty lze získat i jinde, přičemž ani nemusí být zásadním faktorem úspěchu. K prosazení se na manažerských pozicích potřebovaly respondentky jak maskulinní, tak femininní vlastnosti, zatímco při vstupu do fotbalového prostředí jim více pomohly femininní. Z naučených nebo získaných předpokladů dopomohlo respondentkám k uplatnění se především odborné vzdělání. S negativní odezvou ze strany veřejnosti se setkala pouze jedna z respondentek, přičemž to výrazně souvisí s prací reportérky, posléze tiskové mluvčí. Respondentky neprojevily negativní tendence vůči ostatním ženám. V celkovém pohledu na genderovou problematiku zdůrazňovaly všechny především individualizaci. Klíčová slova: muži dominované odvětví, genderová problematika, ženy v managementu, diskriminace, faktory úspěchu, feminismus
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Women in managerial positions in the football industry Objectives: Based on literature research nd in-depth inteviews with women in the managerial position in Czech football industry, the objective is to find out, what helped those women to reach the managerial positions and how are their careers within the sport industry influenced by their gender, eventually, how they have perceived the whole gender issues within the Czech football industry context. Methods: In-depth interview was used as the main method, based on triangulation. The structure of the interview was constructed based on conceptualization and operacionalization. The data interpretetion of this research is based on interpretative phenomenological analysis. Results: The respondents barely experienced any discrimination at the workplace. While doing their job and even during recruitment, respondents felt like there were more advantages or equality based behaviour than disadvanteges for them as women. The fact that it is not that easy to reach potentialy helpful network during early socialization while actively playing football, doesn’t always have to be disadvantage for women. It also possible to gain the network somewhere else during life and what more, network is the most important factor for getting into the football industry and being successful. To be successful, the women needed maily feminine characteristics to first get into the industry and then masculine and femininine characteristics combined, when it came to reach the managerial potition. Knowledge based on eduation was one of the most important aspects to succeed, gained during life. Only one respondent was confronted with a negative reaction of public, which is connected to her media and PR profesion. There were no negative bias found in relation to other women from any of the respondents. The main point for all the respondents within the gender issues was to individualize. Keywords: male-dominated industry, gender issues, women in management, discrimination, success factors, feminism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kaprálková 2.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Kaprálková 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kaprálková 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kaprálková 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marek Waic, CSc. 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Šíma 437 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB