velikost textu

Dopady závislosti na alkoholu ve vztahu ke spiritualitě závislých - dotazníkové šetření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopady závislosti na alkoholu ve vztahu ke spiritualitě závislých - dotazníkové šetření
Název v angličtině:
Impacts of alcohol addiction in the relation to spirituality of addicted persons - questionnaire survey
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Marta Sobková
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Id práce:
208326
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Závislost na alkoholu, spiritualita, dopady závislosti, anonymní alkoholici, dotazníkové šetření
Klíčová slova v angličtině:
Alcohol addiction, spirituality, impacts of addiction, alcoholics anonymous, questionnaire survey
Abstrakt:
ABSTRAKT: Východiska – Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi tím, co člověk závislý na alkoholu prožil v důsledku návykového onemocnění, a jeho spiritualitou. Cíl – Hlavním cílem práce bylo najít vztahy mezi dopady závislosti na alkoholu v různých oblastech života a spiritualitou jednotlivce. Dalším cílem bylo objasnit rozdíly ve spiritualitě a dalších charakteristikách mezi členy Anonymních alkoholiků (AA) a klienty odborných adiktologických služeb mimo AA. Výzkumný soubor – Dotazníkového šetření se účastnilo 98 respondentů docházejících do svépomocných skupin AA v různých krajích České republiky a klienti závislí na alkoholu z šesti adiktologických zařízení. Design a metody – Výzkum byl proveden prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření kombinací papírové a on-line formy. V dotazníku byl použit Motivační dotazník MUDr. Karla Nešpora a Pražšký dotazník spirituality. Data byla následně zpracována v Excelu a statistickém programu IBM SPSS Statistics. Výsledky byly podrobeny korelační analýze, a dalším metodám statistického testování (Pearsonův chí-kvadrát test nezávislosti, t-test, z-test). Výsledky – Mezi hlavní zjištění patří statisticky významný vztah mezi dopady závislosti na alkoholu na právní oblast života jednotlivce a třemi oblastmi spirituality. Trestná činnost nebo mezilidsky nepřijatelné chování (např. krádež v rodině) koreluje negativně s hlubinnou ekologií, etickým entuziasmem, a sounáležitostí. Mystické prožitky pozitivně korelují s dopady na vztahy a duševní zdraví. Dále se prokázalo, že skupina s těžšími zdravotními problémy v důsledku užívání alkoholu skóruje nadprůměrně v sounáležitosti s ostatními lidmi. Členi svépomocných skupin AA dosahují statisticky významně vyššího skóre ve subškálách dotazníku spirituality, které korespondují s filozofií a spiritualitou svépomocné skupiny (hlubinná ekologie, etický entuziasmus, sounáležitost a latentní monoteistická orientace). Výsledky potvrdily také specifika účastníků svépomocných skupin AA proti klientům odborných adikotlogických služeb v prožívání spirituality, dopadech závislosti a sociodemografických statistikách (např. nejvyšším dosaženém vzdělání). Závěry – Výzkum potvrzuje souvislosti mezi spiritualitou a dopady závislosti na alkoholu. Byl mezi nimi zjištěn statisticky významný vztah. Doporučení pro další výzkum je zahrnout do šetření délku abstinence, případně rozšířit korelační výzkum na faktorovou analýzu. Diskuze závěrů zahrnuje také otázku vlivu duševního zdraví, respektive duálních diagnóz, na výsledky zkoumání spirituality. Klíčová slova: Závislost na alkoholu, spiritualita, dopady závislosti, anonymní alkoholici, dotazníkové šetření
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: INTRODUCTION - The bachelor thesis deals with the relationship between negative effects of alcohol addiction on a person's life and his/her individual spirituality. OBJECTIVE - The main aim of the thesis is to find the relationship between impacts of alcohol addiciton in different areas of life and the individual's spirituality. Another objective was to clarify the differences in spirituality and other characteristics of Alcoholic Anonymous (AA) members and clients of professional addictology services. PARTICIPANTS - 98 respondents participating in the questionnaire survey were members of the AA groups in various regions of the Czech Republic and clients or patients of six addictology health or social care services. METHOD - The research was conducted through an anonymous questionnaire survey, in both paper and online form. The questionnaire was based on the Motivational questionnaire of MUDr. Karel Nespor and Pražský spirituality questionnaire (the Prague Questionnaire of Spirituality, PQS 36). The data were processed in Excel and the IBM SPSS Statistics. The results were subjected to correlation analysis, and other methods of statistical testing (Pearson Chi-quadrtate independence test, t-test, z-test). RESULTS - The main findings include a statistically significant relationship between the effects of alcohol addiction to the legal area of the individual's life and three areas of spirituality. Crime or unacceptable behavior (e.g. family theft) correlates negatively with eco- spirituality, ethical enthusiasm, and solidarity (scales of PQS). Mystical experiences positively correlate with impacts on relationships and mental health. Furthermore, it has been shown that a group with more severe health problems due to alcohol abuse scores above average in solidarity with other people. Members of the AA groups score statistically significantly higher scores in spiritual subscales which correspond to the philosophy and spirituality of the AA (eco-spirituality, ethical enthusiasm, solidarity and latent monotheistic orientation). The results also confirmed the specifics of the AA members in comparison to clients of professional services in experiencing spirituality, impacts of addiction and socio-demographic statistics (e.g. the highest level of education attained). CONCLUSIONS - Research confirms the link between spirituality and the effects of alcohol addiction. There was found a statistically significant relationship. The recommendation for further research is to include the length of abstinence in the research, or to extend the correlation research to factor analysis. The discussion part also includes the theme how much the results of the exploration of spirituality might be influenced by mental health, or dual diagnosis. Key words: Alcohol addiction, spirituality, impacts of addiction, alcoholics anonymous, questionnaire survey
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Marta Sobková 1.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Bc. Marta Sobková 146 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Marta Sobková 357 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Marta Sobková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Roman Gabrhelík, PhD. 749 kB