velikost textu

Somatismy v české frazeologii (dýchací soustava)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Somatismy v české frazeologii (dýchací soustava)
Název v angličtině:
Somatisms in Czech Phraseology (The Respiratory System)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslava Máchová
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Id práce:
208292
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kognitivní lingvistika, Kulturní lingvistika, Jazykový obraz světa, Kategorizace, Antropocentrismus, Nos, Hrdlo, Plíce, Bránice, Průdušky
Klíčová slova v angličtině:
cognitive linguistics, cultural linguistics, the linguistic picture of the world, categorization, anthropocentrism, nose, throat, lungs, diaphragm, bronchi
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o jazykovém obrazu světa somatických frazémů s komponenty dýchací soustavy, konkrétně nosem, hrdlem, plícemi, bránicí a průduškami. Teoretická část vysvětluje základní koncepty a východiska kognitivní a kulturní lingvistiky – kognitivní lingvistiku, jazykový obraz světa, jeho definice a vlastnosti, antropocentrismus, teorii konceptuálních/představových schémat, metaforu, metonymii a jejich typy a dále také frazeologii. Praktická část je pak uspořádána do kapitol podle jednotlivých somatismů, u kterých jsou po jejich etymologické a anatomické charakteristice vytyčeny jednotlivé sémantické oblasti a frazémy, v nichž somatismy figurují. Na závěr jsou uvedena představová schémata podílející se na konceptualizaci daného orgánu v našem jazykovém obrazu světa. Práce je doplněna i o poznatky psychosomatiky, jejíž premisy se vzhledem ke skutečnosti, že některé frazémy poukazují na psychosomatikou deklarovanou podmíněnost, jeví jako užitečné.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the linguistic picture of the world of somatic idioms with components of the respiratory system, namely the nose, throat, lungs, diaphragm, and bronchi. The theoretical part explains the basic concepts and fundamentals of cognitive and cultural linguistics, primarily focusing on cognitive linguistics, the linguistic picture of the world and its definition and properties, anthropocentrism, the theory of conceptual / imaginary schemes, metaphors, metonymy and its types, and last but not least, phraseology. The practical part is organised into chapters, each of which revolves around a single corresponding somatism. Their etymological and anatomical characteristics are discussed, as are particular semantic areas and idioms in which the somatisms play a primary role. Lastly, those imaginary schemes thar are involved in the conceptualization of a given organ in the linguistic picture of the world are presented. The thesis is supplemented with the knowledge of psychosomatics which, given the premises of some idioms being conditioned directly by psychosomatics itself, have turned out to be of great utility.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslava Máchová 707 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslava Máchová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslava Máchová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 154 kB