velikost textu

Syndrom CAN jako rizikový faktor rozvoje závislosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syndrom CAN jako rizikový faktor rozvoje závislosti
Název v angličtině:
Child abuse and neglect as a risk factor for the development of addiction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Svobodová
Vedoucí:
Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D.
Oponent:
Ilona Preslová
Id práce:
208287
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syndrom CAN, rizikový faktor, rozvoj závislosti
Klíčová slova v angličtině:
Child abuse and neglect, risk factor, addiction development
Abstrakt:
Abstrakt Syndrom CAN považujeme za rizikový faktor rozvoje závislosti. Užívání návykových látek patří mezi strategie zvládání obtížných životních situací a řada studií potvrzuje, že osoby, kterým bylo v dětství ubližováno, drogy užívají častěji. Cílem bakalářské práce je nastínit vztah mezi syndromem CAN a rozvojem závislosti a definovat méně známé formy syndromu CAN. Dalším cílem je zjistit subjektivně vnímanou souvislost mezi syndromem CAN a rozvojem závislosti a definovat roli užívání návykových látek v kontextu ubližování v dětství. V souladu s cílem výzkumu jsem zformulovala následující výzkumné otázky. S jakými formami syndromu CAN se klienti setkali? Jakou funkci zaujímalo užívání návykových látek v souvislosti se syndromem CAN? Výzkum byl realizován prostřednictvím kazuistické studie tří klientů terapeutické komunity, kteří zažili různé formy syndromu CAN. Výsledkem práce je zjištění, že všichni uvedení klienti vnímají výše uvedenou souvislost. Užívání návykových látek jim pomohlo zařadit se do kolektivu vrstevníků, zapomenout na nepříjemné zážitky a zvýšit sebevědomí. Dále vedlo ke zlepšení komunikačních dovedností, snížení strachu, dodání odvahy k obraně a oslabení vnímání nepříznivých událostí. Návykové látky také zaujímaly funkci sebedestruktivního chování. Výsledky mohou být využity k doplnění služeb pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti a k rozvoji primárně preventivních programů. Zároveň mohou přispět ke zvýšení motivace pracovníků adiktologických služeb s pojmem syndrom CAN více pracovat. Klíčová slova: syndrom CAN, rizikový faktor, rozvoj závislosti.
Abstract v angličtině:
Abstract Child abuse & neglect we consider as a risk factor of addiction development. The use of addictive substances belongs to a strategy to deal with difficult life situations and many studies confirm that those people who was abused in childhood show more frequent use of drugs. The aim of Bachelor thesis is to outline the relationship between child abuse & neglect and development of addiction and describe less known forms of child abuse & neglect. The other goal includes finding out subjectively perceived relationship between child abuse & neglect and developmental addiction with a certain factor abuse pattern in the context of childhood harm. The following research questions were formulated in connection with the research. What forms of child abuse & neglect did clients encounter? What is the role of substance abuse in relation to child abuse & neglect? The research was conducted through a case study of three clients of the therapeutic community who experienced various forms of child abuse & neglect. The result of the work is to determine that all of the clients perceive the connection. Drug usage has helped them to join their collective peers, forget about unpleasant experiences and increase self-esteem. It also has led to improved communication skills, reduced fear, courage to defend and weakened perception of adverse events. Addictive substances also acted as a self-destructive behavior. The results can be used to complement services for abused and neglected children and to develop primary prevention programs. At the same time it can contribute more to increase the motivation of addictological service workers to work with the concept of child abuse & neglect. Key words: child abuse & neglect, risk factor, addiction development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Svobodová 746 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Svobodová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Svobodová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. 848 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ilona Preslová 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 748 kB