velikost textu

Kyberšikana a chování na sociálních sítích u žáků druhého stupně základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kyberšikana a chování na sociálních sítích u žáků druhého stupně základních škol
Název v angličtině:
Cyberbullying and behaviour on social networks among pupils of the second grade of elementary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Benešová
Vedoucí:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
208267
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kyberšikana|sociální sítě|Facebook|Instagram|komunikace na internetu|adolescence
Klíčová slova v angličtině:
Cyberbullying|Social networking sites|Facebook|Instagram|Internet communication|Adolescence
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje souvislostem dvou aktuálních témat-kyberšikaně a chování na sociálních sítích, v populaci žáků druhého stupně ZŠ, tedy u adolescentů. V literárně-přehledové části jsou představeny vývojové souvislosti kyberšikany v adolescenci, znaky a formy kyberšikany, její výskyt, aktéři kyberšikany a rizikové faktory s ní spojené. Dále se práce věnuje komunikaci na internetu a popisu sociálních sítí. Jsou představeny současné výzkumy spojující kyberšikanu a sociální sítě. Empirická část pojednává o kombinovaném výzkumu, provedeném u 43 žáků na druhém stupni základní školy. Kyberšikana byla měřena pomocí dotazníku a posléze byla provedena analýza profilů na sociálních sítích Facebook a Instagram. Klíčová slova kyberšikana, sociální sítě, Facebook, Instagram, komunikace na internetu, adolescence
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma thesis deals with the context of two current topics - cyberbullying and behaviour on social networks, in the population of the second grade of primary school, thus in adolescents. In the literary-review part the developmental connections of cyberbullying in adolescence, signs and forms of cyberbullying, its occurrence, cyberbullying actors and risk factors associated with it are presented. The thesis also deals with communication on the Internet and description of social networks. Present researches of cyberbullying and social networks are presented. The empirical part deals with the combined research carried out in 43 pupils at the secondary school. Cyberbullying was measured using a questionnaire and then profiles were analysed on Facebook and Instagram. Key words: Cyberbullying, Social networking sites, Facebook, Instagram, Internet communication, Adolescence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Benešová 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Benešová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Benešová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 153 kB