velikost textu

Vliv vybraných prenylflavonoidů na účinek cytostatik v nádorových buňkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vybraných prenylflavonoidů na účinek cytostatik v nádorových buňkách
Název v angličtině:
The impact of selected prenylflavonoids on the effect of anticancer therapy in cancer cell lines
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Klára Pešková
Vedoucí:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Oponent:
Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Id práce:
208256
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
15. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Klára Pešková Školitel: Ing. Petra Matoušková Ph.D. Název diplomové práce: Vliv vybraných prenylflavonoidů na účinek cytostatik v nádorových buňkách Prenylflavonoidy 6-prenylnaringenin a 8-prenylnaringenin a flavonoid naringenin jsou látky s antiproliferačními vlastnostmi. Prenylflavonoidy najdeme především v chmelu a v pivu. Hlavním zdrojem naringeninu jsou především citrusové plody. V této práci byl jejich účinek testován pomocí testu neutrální červeně na buněčných liniích SW480 a SW620. Látky byly testovány na každé linii samostatně a poté každá v kombinaci s cytostatikem oxaliplatinou. Oxaliplatina se používá v léčbě nádorových onemocnění. V testovaných koncentracích se jako nejúčinnější jevil 6-prenylnaringenin u obou buněčných linií. Statistické vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí programu Graphpad metodou One-way ANOVA v porovnání s kontrolou. Kombinační indexy byly určeny v programu Compusyn metodou dle Chou-Talalay.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Klára Pešková Supervisor: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: The impact of selected prenylflavonoids on the effect of anticancer therapy in cancer cell lines Prenylflavonoids 6-prenylnaringenin and 8-prenylnaringenin and flavonoid naringenin are substances with anti-proliferative properties. Prenylflavonoids are present mostly in hop and in beer. Main source of naringenin are primarily citrus fruits. In this diploma thesis the effect of compounds was tested by neutral red uptake test in cell lines SW480 and SW620. These substances were tested individually and then in combination with cytostatic agent oxaliplatin. Oxaliplatin is used in treatment of cancer disease. 6-prenylnaringenin was the most effective compound in both cell lines. Statistical evaluation of the effect was carried out by Graphpad using the method One-way ANOVA in comparison with control. Combination index was determined by software program Compusyn using the method by Chou-Talalay.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Pešková 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Pešková 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Pešková 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB